RÅ 1994 not 99

Uppgift i folkbokföringen om hustrus och barns adress

Not 99. Överklagande av Dan-Anders O. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Dan-Anders O. begärde att få uppgift om sin hustrus, Anne- Marie O:s, och dotters, Jennie O:s, adress. - Skattemyndigheten i Stockholms län (1993-09-14): Eftersom det av särskild anledning kan antas att Anne-Marie O. eller någon henne närstående skulle lida men om den begärda uppgiften lämnas ut föreligger hinder enligt 7 kap. 15 § i sekretesslagen (1980:100) att lämna ut uppgiften till Er. - Skattemyndigheten beslutar att inte lämna ut uppgiften till Er. - Hos kammarrätten vidhöll Dan-Anders O. yrkandet att få ta del av hustruns och dotterns adress. Han anförde bl.a. att såväl Svea hovrätt som länsstyrelsen i landskapet Åland hade funnit att det inte förelåg något hinder för att han skulle få träffa och umgås med sin dotter. Han begärde att kammarrätten skulle inhämta vårdnadsutredningen från Sollentuna tingsrätt. De polisanmälningar som kunde tänkas åberopas saknade substans och trovärdighet i anklagelserna. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-11, Pernold, Avellan-Hultman, Nyquist): Från Sollentuna tingsrätt har kammarrätten inhämtat vårdnadsutredning samt utlåtande i umgängesärende daterat den 16 februari 1993. Från åklagarmyndigheten i Sollentuna har kammarrätten vidare inhämtat upplysning att beslut beträffande väckande av åtal mot Dan-Anders O. ännu inte fattats. - Mot bakgrund av den utredning som föreligger i målet finner kammarrätten att det inte finns skäl till annan bedömning än den skattemyndigheten gjort.

Överklagandet skall därför inte bifallas. - Kammarrätten

avslår överklagandet. - Dan-Anders O. fullföljde sin talan. Han åberopade bl.a. ett beslut av åklagarmyndigheten i

Sollentuna, enligt vilket alla förundersökningar mot honom

var nedlagda. - Regeringsrätten (1994-02-23, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess bl.a. i verksamhet som avser folkbokföring, för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Av förarbetena till sekretesslagstiftningen (prop. 1979/80:2, del A, s. 210 f) framgår bl.a. att det i paragrafen angivna skaderekvisitet visserligen innebär att sekretesskydd ges även åt normalt harmlösa uppgifter, men endast om dessa på grund av speciella omständigheter är skyddsvärda. I regel gäller därför inte någon sekretess för uppgifter om enskilda personers adresser. - De omständigheter som föreligger i målet är att förundersökningar i brottmål inletts eller övervägts mot Dan-Anders O. och att Anne-Marie O. motsätter sig det umgänge med dottern som Dan- Anders O. enligt beslut den 13 april 1993 av Svea Hovrätt har rätt till. - Inledda förundersökningar har lagts ner av åklagarmyndigheten i Sollentuna genom beslut den 8 oktober 1993 samtidigt som myndigheten beslutat att inte inleda ytterligare förundersökningar mot Dan-Anders O. Förundersökningarna kan inte anses utgöra särskild anledning till antagande att Anne-Marie O. eller dottern Jennie lider men om uppgiften om deras adress röjs. Inte heller den omständigheten att Anne-Marie O. motsätter sig det umgänge med dottern som Dan-Anders O. har rätt till utgör skäl till sådant antagande. Något hinder enligt sekretesslagen mot att lämna ut den begärda uppgiften om Anne-Marie O:s och dotterns adress till Dan-Anders O. föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Skattemyndighetens i Stockholms län beslut och förordnar att uppgift om Anne-Marie O:s och dottern Jennies adress skall lämnas ut till Dan-Anders O. Regeringsrätten visar målet åter till Skattemyndigheten i Stockholms län för ny handläggning i enlighet härmed. (fd II 1994-01-26, Karlberg)

*REGI

*INST