RÅ 1994:101

Beslut om allmän rättshjälp i mål om återbetalningsskyldighet enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension skall överklagas hos Försäkringsöverdomstolen.

Kammarrätten i Stockholm

I beslut den 13 mars 1992 beslutade Försäkringskassan i Uppsala att J.P. skulle återbetala erhållet kommunalt bostadstillägg. Sedan J.P. begärt att försäkringskassan skulle ompröva beslutet, fann försäkringskassan i beslut den 16 juli 1992 ej skäl att ändra sitt beslut eller att efterge återbetalningsskyldigheten. Sistnämnda beslut överklagades till Länsrätten i Uppsala län som i dom den 24 september 1992, mål nr Ö 1172-92, avslog besvären.

I överklagande hos kammarrätten yrkade J.P. att återbetalningsskyldighet för erhållet kommunalt bostadstillägg inte skulle åläggas honom.

Han ansökte vidare om allmän rättshjälp.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (1993-06-18, Trygve, Rosenberg, referent, Börjesson) yttrade i ett särskilt beslut i rättshjälpsfrågan: Enligt 6 § rättshjälpslagen beviljas fysisk person allmän rättshjälp bland annat om han behöver sådant bistånd. - Med hänsyn till målets beskaffenhet och förvaltningsdomstols utredningsskyldighet föreligger inte skäl att bevilja J.P. allmän rättshjälp. - Kammarrätten avslår J.P:s ansökan om allmän rättshjälp.

Kammarrätten meddelade i sitt beslut att detta kunde överklagas hos Regeringsrätten.

I överklagande till Regeringsrätten vidhöll J.P. sitt yrkande om allmän rättshjälp.

Regeringsrätten (1994-12-07, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. J.P. har i kammarrätten yrkat att han inte skall åläggas återbetalningsskyldighet för erhållet kommunalt bostadstillägg. Kammarrättens senare dom eller beslut i målet kan enligt 13 § lagen (1962:393) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension jämförd med 20 kap. 11 § lagen om allmän försäkring överklagas hos Försäkringsöverdomstolen. I fråga om talan mot kammarrättens beslut om rättshjälp tillämpas enligt 49 § första stycket rättshjälpslagen (1972:429) vad som i allmänhet gäller om talan mot beslut av domstolen. Kammarrättens ifrågavarande beslut skall därför överklagas hos Försäkringsöverdomstolen. Regeringsrätten är sålunda inte behörig att pröva överklagandet.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet och överlämnar handlingarna i målet till Försäkringsöverdomstolen.

Föredraget 1994-11-02, föredragande Clementz, målnummer 3826-1993