RÅ 1994:24

Skorstensfejarmästare har inte ansetts ha rätt att överklaga räddningsnämnds beslut att medge annan att utföra sotning och kontroll i fråga om viss anläggning.

Räddningsnämnden i Karlstads kommun beslöt vid sammanträde den 5 juli 1988, § 51, att medge Tekniska verken att själv utföra sotning och kontroll av förbränningsanläggningar m.m. vid avfallsvärmeverket Hedenverket, samt att vid infordran av anbud för detta arbete skorstensfejarmästaren i Karlstad skulle tillfrågas.

S.B., i egenskap av skorstensfejarmästare för Karlstads sotningsdistrikt, överklagade räddningsnämndens beslut.

Räddningsnämnden beslöt den 6 september 1988 att göra följande tillägg till sitt beslut den 5 juli 1988. "Vad gäller den årliga kontrollen av brandskyddet skall denna utföras av personal anställd vid Hedenverket. Tekniska verken skall ge räddningsnämnden tillfälle att deltaga i denna kontroll."

Länsstyrelsen i Värmlands län (1989-02-16) yttrade: S.B. har i egenskap av skorstensfejarmästare inte behörighet att överklaga räddningsnämndens beslut. S.B. kan inte heller i övrigt anses på sådant sätt berörd av räddningsnämndens beslut att han har rätt att överklaga beslutet. - Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet till prövning.

Kammarrätten i Göteborg

S.B. överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att räddningsnämndens beslut skulle undanröjas.

Domskäl

Kammarrätten i Göteborg (1990-09-21, Rosen, Bodin, referent, Norgren) yttrade: I 22 § förvaltningslagen (1986:223) stadgas att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. - Frågan i målet gäller om Sven B. haft rätt att klaga på räddningsnämndens beslut. - De uppgifter som enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) och räddningstjänstförordningen (1986:1107) tillkommer S.B. i hans egenskap av skorstensfejarmästare kan inte medföra att han skall äga behörighet att föra talan mot räddningsnämndens beslut. Det har inte heller framkommit något annat som kan medföra att han har sådan behörighet. Länsstyrelsens beslut att inte pröva S.B:s besvär är därför riktigt. - Kammarrätten avslår överklagandet.

I överklagande hos Regeringsrätten vidhöll S.B. sin talan.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1994-02-15, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 22 § förvaltningslagen föreskrivs att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot och beslutet kan överklagas. Som en förutsättning för att överklaga brukar krävas att beslutet antingen påverkar den klagandes rättsställning eller berör ett intresse, som på något sätt erkänts av rättsordningen. Erkännandet kan ha skett genom föreskrifter eller uttalanden om att vissa intressenter skall höras eller vissa intressen beaktas innan beslut fattas. I de fall kretsen av personer som får överklaga ett förvaltningsbeslut skall omfatta andra personer än sådana vilkas rättsställning berörs meddelas vanligen särskilda bestämmelser härom.

Enligt 6 § räddningstjänstlagen skall varje kommun svara för räddningstjänsten inom kommunen, om inte annat följer av 25-28 §§, vilka inte är av intresse i förevarande sammanhang. I 7 § föreskrivs att varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. I varje kommun skall det enligt 10 § finnas en eller flera nämnder för räddningstjänsten. Sådan nämnd skall enligt 15 § svara för att brandsyn och sotning regelbundet utförs. I 17 § första stycket föreskrivs att genom sotningen eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler samt imkanaler skall göras rena. Vidare finns föreskrifter om de kontroller som bl.a. i samband med sotning skall göras från brandskyddssynpunkt. Sotning och kontroll enligt första stycket av brandskyddet skall enligt paragrafens andra stycke utföras av skorstensfejarmästare eller skorstensfejare som biträder skorstensfejarmästare. Nämnden får i fråga om speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna bostadshus medge att någon annan utför sotningen och kontrollen. Den som förrättar brandsyn och den som utför sotning och kontroll av brandskyddet enligt 17 §, har enligt 19 § rätt att få tillträde till den anläggning som berörs. Bestämmelser om skorstensfejarmästare finns också i räddningstjänstförordningen. I 24 § stadgas att det i kommun skall finnas ett eller flera sotningsdistrikt med en skorstensfejarmästare för varje distrikt. I förordningen fastläggs kraven på skorstensfejarmästare och utbildningen av personalen för sotningsverksamheten.

Av det anförda framgår att det är kommunen som har ansvaret för sotningen inom kommunen och att det är vederbörande nämnd som skall svara för att sotningen utförs regelbundet. Skorstensfejarmästaren, som endast har att utföra sotningen och kontrollen, kan vara antingen tjänsteman hos kommunen eller egen företagare som fått uppdraget genom ett avtal. I räddningstjänstlagen finns inga bestämmelser om att nämnden skall beakta skorstensfejarmästarens intressen när nämnden beslutar att medge annan att utföra sotningen eller kontrollen av bl.a. speciella anläggningar. Inte heller i räddningstjänstförordningen finns några bestämmelser som skulle kunna utgöra grund för besvärsrätt.

Mot bakgrund av det anförda finner Regeringsrätten i likhet med kammarrätten att S.B. inte berörs av räddningsnämndens beslut på sådant sätt att han enligt 22 § förvaltningslagen äger rätt att överklaga beslutet. Överklagandet skall därför avslås. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 1994-01-25, föredragande Lundgren, målnummer 4500-1990