RÅ 1995 not 165

Ansökan av Anette E.-B. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Kopparbergs län meddelade i dom den 23 augusti 1994 med stöd av 16 § 4. körkortslagen (1977:477) Anette E.-B. varning. Till grund för meddelandet om varning fanns ett godkänt ordningsföreläggande enligt vilket hon ej iakttagit stopplikt enligt lokal trafikföreskrift den 5 november 1993. Länsrättens dom vann laga kraft

Not 165. Ansökan av Anette E.-B. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Kopparbergs län meddelade i dom den 23 augusti 1994 med stöd av 16 § 4. körkortslagen (1977:477) Anette E.-B. varning. Till grund för meddelandet om varning fanns ett godkänt ordningsföreläggande enligt vilket hon ej iakttagit stopplikt enligt lokal trafikföreskrift den 5 november 1993. Länsrättens dom vann laga kraft. - I en till Länsrätten i Kopparbergs län ingiven och till Regeringsrätten överlämnad skrift ansågs Anette E.-B. ansöka om resning i körkortsmålet. Hon yrkade att varningen skulle undanröjas och att bötesbeloppet 1 000 kr skulle återbetalas. Till stöd för sin talan anförde hon att den lokala trafikföreskriften inte varit införd i trafikliggaren. - Länsstyrelsen avstyrkte bifall till ansökningen så länge ordningsföreläggandet stod fast. -Regeringsrätten (1995-05-09, Brink, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrättens dom grundar sig på ett av Anette E.-B. godkänt föreläggande av ordningsbot. Ett godkänt sådant föreläggande gäller enligt 48 kap. 3 § rättegångsbalken som dom vilken vunnit laga kraft. Av 18 § körkortslagen framgår att lagakraftvunnen dom skall läggas till grund för frågan huruvida trafikbrott förelegat. Anette E.-B. har såvitt framgår av handlingarna inte begärt undanröjande av ordningsföreläggandet. Så länge detta föreläggande står fast finns därför inte synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Anette E.-B:s yrkande i fråga om bötesbeloppet kan inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och avvisar hennes talan i övrigt. (fd III 1995-04-25, Waas)

*REGI

*INST