RÅ 1995 not 175

Ansökan av Gani F. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 175. Ansökan av Gani F. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 26 november 1993 en ansökan av Gani F. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänninglagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 21 februari 1995 avslog Utlänningsnämnden Gani F:s överklagande. - Gani F. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. Han yrkade även att allmän rättshjälp skulle beviljas honom i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde Gani F. i huvudsak följande. Den 18 april 1994 trädde förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden i kraft. Gani F. gjorde sin ansökan om uppehållstillstånd före den 1 januari 1993 och han var vid tidpunkten för ansökan under 18 år. Hans ärende var vid förordningens utfärdande inte slutligt prövat. Eftersom inga skäl framkommit som talade emot att uppehållstillstånd fick beviljas enligt förordningen borde Gani F. beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Utlänningsnämnden hade i sitt beslut den 21 februari 1995 avslagit Gani F:s överklagande utan att i sina skäl beröra nämnda förordning. Utlänningsnämnden hade att beakta förordningen ex officio. Utlänningsnämnden hade i sitt beslutsunderlag sannolikt förbisett nämnda förordning. - Regeringsrätten beslöt den 1 mars 1995 att yttrande skulle inhämtas från Utlänningsnämnden. Samtidigt förordnade Regeringsrätten att i avvaktan på slutligt beslut i resningsmålet vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade avvisningen av Gani F. inte fick företas. - Utlänningsnämnden uppgav i yttrande den 16 mars 1995 att nämnden i ärendet av förbiseende underlåtit att pröva om Gani F. skulle ha beviljats uppehållstillstånd enligt förordningen. -Regeringsrätten (1995-05-19, Wahlgren, Berglöf, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden får utlänningar som före den 1 januari 1993 här i landet gjort ansökan om asyl som inte slutligt prövats och som fortfarande befinner sig i landet beviljas uppehållstillstånd, om särskilda skäl inte talar mot det och ansökan avser bl.a. barn som den 1 januari 1993 var under 18 år. - Av utredningen i målet framgår att Gani F. ansökte om asyl den 16 september 1992 och att han var under 18 år den 1 januari 1993. Med hänsyn härtill borde Utlänningsnämnden ha prövat om han hade rätt till uppehållstillstånd enligt nämnda förordning. Regeringsrätten finner på grund härav att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vid detta förhållande bör beslutet om inhibition bestå och särskilda skäl anses föreligga för att bevilja Gani F. allmän rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och visar ärendet åter till nämnden för ny handläggning. - Regeringsrätten förordnar att beslutet den 1 mars 1995 om förbud mot vidare åtgärd för verkställighet av den beslutade avvisningen skall bestå till dess Utlänningsnämnden omprövat ärendet eller annorlunda förordnat. - Regeringsrätten bifaller ansökningen om allmän rättshjälp i resningsmålet och förordnar advokaten Magnus Walberg till biträde enligt rättshjälpslagen. Regeringsrätten bestämmer grundavgiften till 460 kr och tilläggsavgiften till 0 kr. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till Magnus Walberg för arbete i Regeringsrätten med 2 805 kr. (fd I 1995-05-10, Hartzell)

*REGI

*INST