RÅ 1995 not 184

Fråga om muntlig förhandling i mål ang. medgivande att fullgöra skolplikt i hemmet / Fråga om rätt till muntlig förhandling i mål ang. medgivande att fullgöra skolplikt i hemmet / Fråga om muntlig förhandling i kammarrätt i mål ang. medgivande att fullgöra skolplikt i hemmet

Not 184. Överklagande av Bryan W. och Katarina J. ang. rätt att fullgöra skolplikt i hemmet. - Nämnden för barn, utbildning och kultur i Ronneby kommun avslog den 15 juni 1994 en ansökan av Bryan W. och Katarina J. om att deras son Kai W. skulle få fullgöra sin skolplikt i hemmet. - Bryan W. och Katarina J. överklagade beslutet och begärde muntlig förhandling. - Kammarrätten i Jönköping avslog enligt beslut i protokoll den 21 oktober 1994 yrkandet om muntlig förhandling och förelade dem att skriftligen inkomma med de ytterligare uppgifter som de önskade åberopa i målet. I dom den 23 december 1994 avslog kammarrätten deras talan i sak. - Bryan W. och Katarina J. fullföljde sin talan. - I andra hand yrkade de att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och återförvisa målet till kammarrätten för ny behandling. Till stöd för andrahandsyrkandet anförde de att kammarrätten felaktigt avslagit deras begäran om muntlig förhandling. - Regeringsrätten medgav enligt beslut i protokoll den 22 februari 1995 Kai W. rätt att fullgöra skolplikten i hemmet till dess besvären slutligen prövats eller rätten förordnade annorlunda, dock längst till utgången av vårterminen 1995. -Regeringsrätten (1995-05-24, Björne, Tottie, Bouvin, Werner, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 9 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att muntlig förhandling beträffande viss fråga får ingå i måls handläggning i förvaltningsdomstol, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Enligt lagrummets tredje stycke skall muntlig förhandling hållas i kammarrätt, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar emot det. - Kammarrätten har enligt beslut i protokoll den 21 oktober 1994 funnit muntlig förhandling obehövlig och avslagit klagandenas yrkande därom. - Av förarbetena till förvaltningsprocesslagen framgår att rätten skall ta stor hänsyn till parts önskemål om muntlig förhandling. Detta bör frångås endast om rätten är övertygad om att den föreliggande utredningen i målet gör förhandlingen obehövlig eller att särskilda omständigheter talar emot en förhandling. Sådana särskilda omständigheter kan vara målets bagatellartade karaktär eller att kostnaderna för förhandlingen är stora i förhållande till tvisteföremålets värde (prop. 1971:30, s. 535-537). - Den utredning som legat till grund för kammarrättens avgörande är i flera betydelsefulla hänseenden ofullständig. Det saknas t.ex. mera preciserade uppgifter om omfattningen av och orsakerna till familjens utlandsvistelser samt formerna för hemundervisningens bedrivande. Även familjens levnadsförhållanden, sociala kontaktnät och livsfilosofi var i behov av att belysas ytterligare. - Frågan om det tilltänkta sättet att fullgöra skolplikten i det enskilda fallet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter skall avgöras på grundval av en helhetsbedömning. Vid jämförelsen mellan alternativen skall hänsyn också tas till vilket barn som det gäller (prop. 1985/86:10, Del A, s. 125-127). Med hänsyn till det anförda finner Regeringsrätten att muntlig förhandling i kammarrätten inte varit obehövlig. Inte heller har det förelegat sådana omständigheter som innefattar särskilda skäl mot muntlig förhandling. Enligt bestämmelsen i artikel 6 punkt 1 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna föreligger i princip en rätt till muntlig förhandling när det gäller att fastställa en persons civila rättigheter och skyldigheter. Även detta stadgande utgör skäl för att klagandena bör medges muntlig förhandling. Regeringsrätten finner därför att kammarrättens dom bör upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny behandling. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och återförvisar målet till Kammarrätten i Jönköping för ny behandling. (fd II 1995-05-09, H. Lundgren)

*REGI

*INST