RÅ 1995 not 22

Ansökan av Jaime A. m.fl. ang. uppehållstillstånd m.m

Not 22. Ansökan av Jaime A. m.fl. ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 29 juni 1993 en ansökan av Jaime A. m.fl. om uppehållstillstånd m.m. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 6 september 1994 sökandenas överklagande av verkets beslut. I beslut den 1 december 1994 avslog Utlänningsnämnden en ansökan av Jaime A. m.fl. om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen (1989:529). - I ansökningen yrkade sökandena att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden senast avgjorda ärendet med beslut den 1 december 1994. De yrkade också att vidare verkställighetsåtgärder inte fick vidtas. Till stöd för sin talan anförde de att Utlänningsnämnden fattat sitt beslut utan att avvakta en komplettering i form av ett barnpsykiatriskt utlåtande som sökandena förklarat sig vilja åberopa för att styrka att det förelåg synnerliga skäl av humanitär art att bevilja uppehållstillstånd. Nämndens beslut grundade sig därför på en felaktig tillämpning av förvaltningslagen. -Regeringsrätten (1995-02-01, Dahlman, Werner, Lavin): Skäl att bevilja sökandena resning har inte visats föreligga. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-01-17, Hoffstedt)

*REGI

*INST