RÅ 1995 not 245

Ansökan av Henry L. om rättsprövning av beslut av länsstyrelse. -Länsstyrelsen i Västerbottens län (1994-11-03) beslutade ang. upplåtelsen av rätt till fiske på kronomark under år 1995

Not 245. Ansökan av Henry L. om rättsprövning av beslut av länsstyrelse. -Länsstyrelsen i Västerbottens län (1994-11-03) beslutade ang. upplåtelsen av rätt till fiske på kronomark under år 1995. - Henry L. ansökte om rättsprövning av beslutet. - Regeringsrätten (1995-06-20, Brink, Berglöf, Werner, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (rättsprövningslagen) framgår att lagen är tillämplig endast på beslut i förvaltningsärenden. Denna begränsning innebär att rättsprövningen får avse endast beslut i ett särskilt fall men däremot inte s.k. normbeslut, d.v.s. beslut om generella föreskrifter (prop. 1987/88:69 s. 34). - Det klandrade beslutet har karaktär av normbeslut. Rättsprövningslagen är således inte tillämplig på beslutet och ansökningen skall därför avvisas (jfr RÅ 1994 not. 429). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1995-05-17, Karlsson)

*REGI

*INST