RÅ 1995 not 273

Normbeslut ang. upplåtelse av rätt till fiske (avvisat) / Avvisat (normbeslut ang. upplåtelse av rätt till fiske)

Not 273. Ansökan av Rönäs-Tängvattnets Fiskevårdsområdesförening av ett beslut ang. upplåtelser av rätt till fiske. - Länsstyrelsen i Västernorrlands län, rennäringsdelegationen, beslutade den 3 november 1994 om upplåtelser enligt 32 § rennäringslagen (1971:437) av rätt till fiske på kronomark under år 1995. - Rönäs-Tängvattnets Fiskevårdsområdesförening ansökte om rättsprövning av länsstyrelsens beslut. -Regeringsrätten (1995-09-04, Brink, Swartling, Lindstam): Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (rättsprövningslagen) framgår att lagen är tillämplig endast på beslut i förvaltningsärenden. Denna begränsning innebär att rättsprövningen får avse endast beslut i ett särskilt fall men däremot inte s.k. normbeslut, dvs. beslut om generella föreskrifter (prop. 1987/88:69 s. 34). - Det beslut som den nu aktuella ansökningen om rättsprövning riktar sig mot har karaktär av normbeslut. Rättsprövningslagen är således inte tillämplig på beslutet och ansökningen skall därför avvisas (jfr RÅ 1994 not. 429). - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1995-08-29, G. Mattsson)

*REGI

*INST