RÅ 1995 not 332

Avvisat (beslut ang. föreskrifter om renräkning m.m.) / Beslut ang. föreskrifter om renräkning m.m. (avvisat)

Not 332. Ansökan av Lars S. om rättsprövning av beslut ang föreskrifter om renräkning m.m. - Statens jordbruksverk beslutade den 15 december 1993 att utfärda föreskrifter om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen. Föreskrifterna (SJVFS 1993:162) trädde i kraft den 1 januari 1994. - Lars S. ansökte om rättsprövning av Statens jordbruksverks beslut. Han yrkade att beslutet skulle upphävas, alternativt återförvisas till verket, på grund av att vissa paragrafer i föreskrifterna stred mot rennäringslagen. -Regeringsrätten (1995-11-09, Björne, von Bahr, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (rättsprövningslagen) framgår att lagen är tillämplig endast på beslut i förvaltningsärenden. Denna begränsning innebär att rättsprövning får avse endast beslut i ett särskilt fall men däremot inte s.k. normbeslut, d.v.s. beslut om generella föreskrifter (prop. 1987/88:69 s. 34). - Det klandrade beslutet har karaktären av normbeslut. Rättsprövningslagen är således inte tillämplig på beslutet och ansökningen skall därför avvisas (jfr RÅ 1994 not. 429). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1995-10-18, Kovacs)

*REGI

*INST