RÅ 1995 not 354

Fråga om handling delgivits behörig företrädare för juridisk person / Löpande vite som ej försuttits när ansökningen om utdömande gjordes kunde inte dömas ut

Not 354. Överklagande av Hessa Trade AB ang. utdömande av vite. - Kemikalieinspektionen förelade den 13 april 1992 Hessa Trade AB att vid vite om dels 10 000 kr och dels 1 000 kr för varje period om en vecka under vilken föreläggandet inte följdes, senast tio dagar efter delgivningen av föreläggandet inkomma med uppgifter om 14 produkter som bolaget anmält till Kemikalieinspektionens produktregister. Uppgifterna avsåg bl.a. tillverkad eller importerad mängd under kalenderåret 1991. - Föreläggandet delgavs en anställd hos Hessa Trade AB den 16 april 1992. - Kemikalieinspektionen yrkade i ansökan till länsrätten i Stockholms län att länsrätten skulle döma ut vite dels om 10 000 kr och dels om ytterligare 6 000 kr avseende tiden den 27 april - 8 juni 1992 eftersom sådan redovisning som avsågs med föreläggandet inte kommit in till Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen vitsordade sedermera att Tessa Trade AB den 3 juli 1992 lämnat de uppgifter som avsågs med föreläggandet. - Hessa Trade AB bestred Kemikalieinspektionens ansökan om att vitet skulle dömas ut och anförde i huvudsak följande. Hessa Trade AB hade inte delgivits föreläggandet den 16 april 1992. Delgivningskvittot var inte undertecknat av adressaten eller ombud med fullmakt. Kemikalieinspektionens begäran om kompletterande uppgifter hade kommit till bolagets kännedom den 9 juni 1992 och uppgifterna hade sänts till Kemikalieinspektionen den 15 juni 1992. -Länsrätten i Stockholms län (1993-06-11, ordf. Holmberg): Kemikalieinspektionen utövar, med stöd av 26 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter, den centrala tillsynen över bland annat tillverkare och importörer av kemiska produkter i fråga om deras efterlevnad av lagen (1985:426) om kemiska produkter. - Enligt 9 § lagen om kemiska produkter jämfört med 12-14 §§ förordningen om kemiska produkter skall den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en kemisk produkt till Kemikalieinspektionen lämna de uppgifter om produkten och dess hantering som kan behövas för att bedöma hälso- eller miljörisker. - I 16 § lagen om kemiska produkter stadgas att tillsynsmyndighet, i detta fall Kemikalieinspektionen, får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Enligt andra stycket samma paragraf får ett föreläggande förenas med vite. - Länsrätten finner att det vitesföreläggande som riktats mot Hessa Trade AB varit lagligen grundat. - Länsrätten finner vidare - med hänsyn till postverkets rutiner beträffande utkvittering av rekommenderade försändelser och eftersom bolaget inte underbyggt sitt påstående om att försändelsen utkvitterats av obehörig - inte anledning att utgår från annat än att det vitesföreläggande som riktats mot Hessa Trade AB har delgivits bolaget den 16 april 1992. - Hessa Trade AB gav den 3 juli 1992 in de uppgifter som avsågs med föreläggandet. Ändamålet med vitet har inte förlorat sin betydelse. Omständigheterna i målet är inte sådana att bolagets underlåtenhet att i tid efterkomma föreläggandet framstår som ursäktliga. Vitet skall därför dömas ut. Särskilda skäl att jämka vitet föreligger inte. - Länsrätten förpliktar, med stöd av 6 § lagen (1985:206) om viten, Hessa Trade AB att till staten utge försuttna viten om totalt 16 000 kr. - Hessa Trade AB överklagade och yrkade att Kemikalieinspektionens ansökan skulle lämnas utan bifall. Till stöd för sin talan anförde bolaget i huvudsak följande. Bo S. var anställd av Kenab Försäljnings Aktiebolag (Kenab). Kenab hyrde lokaler i samma fastighet som Hessa Trade AB. Bo S. hade en underordnad befattning. Han hade ingen anknytning till Hessa Trade AB. Vid utredning hos posten och Kemikalieinspektionen hade framkommit att det av Kemikalieinspektionen åberopade mottagningsbeviset hade lämnats ut av lantbrevbärare. Varken Kemikalieinspektionen eller posten hade kunnat visa någon fullmakt eller annan handling som gav Bo S. rätt att teckna bolagets firma eller underteckna mottagningsbevis för Hessa Trade AB:s räkning. Vid samtal med Bo S. hade denne uppgett för bolaget att han inte mindes vare sig att han undertecknat mottagningsbeviset eller tagit emot någon försändelse. - Kemikalieinspektionen bestred bifall till överklagandet och anförde att det för delgivningsfrågan saknade betydelse att postfullmäktigen inte var firmatecknare. Vidare uppgav Kemikalieinspektionen att Hessa Trade AB och Kenab sedan februari 1988 haft samma person som styrelseledamot, nämligen Herbert T. - Kammarrätten i Stockholm (1994-06-28, Anclow, Norström, Schele): Enligt 9 § första stycket delgivningslagen (1970:428) skall delgivning med juridisk person ske genom att handlingen överbringas till någon som har rätt att företräda den juridiska personen. - Enligt 19 § första stycket samma lag har delgivning skett genom att den som söks för delgivning själv har mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den kommit honom tillhanda. - Såvitt framkommit finns det ingen fullmakt för Bo S. som visar att denne varit behörig att mottaga delgivning för bolaget. Inte heller har någon annan omständighet som kunnat grunda sådan behörighet visats föreligga. Bolaget får därför anses ha delgivits föreläggandet först den dag bolaget själv uppgivit att det mottagit försändelsen, d.v.s. den 9 juni 1992. Enligt bolaget har de i föreläggandet begärda uppgifterna insänts till Kemikalieinspektionen den 15 juni 1992. Enligt Kemikalieinspektionen har uppgifterna dock erhållits först den 3 juli 1992. Kammarrätten har berett bolaget tillfälle att bemöta Kemikalieinspektionens påstående. Något svar har inte inkommit från bolaget. Vid sådant förhållande finner kammarrätten att föreläggandet inte kan anses ha följts förrän den 3 juli 1992. - Kammarrätten finner lika med länsrätten att vitet skall dömas ut. Särskilda skäl att jämka vitet föreligger inte. Med hänsyn till att kammarrätten funnit att bolaget delgivits föreläggandet först den 9 juni 1992 och bolaget således inkommit med efterfrågade uppgifter inom två veckor efter att tio dagar förflutit från delgivningen skall dock vitet sättas ned till 11 000 kr. - Kammarrätten förpliktar, med ändring av länsrättens dom, Hessa Trade AB att till staten utge försuttna viten om totalt 11 000 kr. - Hessa Trade AB yrkade att Regeringsrätten, med ändring av underrätternas domar, skulle besluta att det förelagda vitet inte skulle dömas ut. - Kemikalieinspektionen bestred ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1995-11-21, Tottie, Wadell, Sjöberg, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt praxis får frågan om att döma ut ett löpande vite prövas av domstol endast såvitt avser vite som försuttits vid tiden för ansökan om vitets utdömande (se RÅ 1992 ref. 84). En grundläggande fråga i detta mål är därför om det förelagda vitet till någon del var försuttet när ansökningen om utdömande kom in till Länsrätten i Stockholm, vilket skedde den 17 juni 1992. - Genom vitesföreläggandet ålades bolaget att senast tio dagar efter delgivningen lämna föreskrivna uppgifter. I målet är inte visat annat än att bolaget delgavs föreläggandet först den 9 juni 1992. Tiden för att lämna uppgifterna gick alltså ut den 19 juni. När ansökningen kom in till länsrätten den 17 juni var alltså det förelagda vitet inte till någon del försuttet. Mot denna bakgrund kan vite inte dömas ut i detta mål. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsrättens domar. (fd I 1995-11-01, Perttu)

*REGI

*INST