RÅ 1995 not 380

Yrkande om förlustavdrag avvisat som för sent inkommet men resning beviljad i fråga om inkomsttaxering

Not 380. Framställning av Leif H. om förlustavdrag vid 1985 års taxering till statlig inkomstskatt. - Leif H. yrkade i skrivelse, som kom in till Länsrätten i Älvsborgs län den 30 januari 1995 och som länsrätten i beslut den 8 februari 1995 överlämnat till Regeringsrätten, att han med stöd av bestämmelserna i 11 § lagen (1960:63) om förlustavdrag skulle medges sådant avdrag vid 1985 års taxering till statlig inkomtskatt med 74 600 kr, motsvarande hans taxerade och beskattningsbara inkomst vid nämnda taxering enligt dom av Regeringsrätten den 29 juli 1994. Vidare yrkade han att underlaget för tilläggsbelopp vid samma taxering skulle bestämmas till 450 000 kr. Alternativt yrkade han att Regeringsrätten skulle bevilja honom återställande av försutten tid. - Riksskatteverket yrkade att besvären inte skulle tas upp till prövning då Leif H:s skrivelse kommit in för sent. I sak tillstyrkte Riksskatteverket Leif H:s yrkanden. -Regeringsrätten (1995-12-11, Wahlgren, Tottie, Wadell, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Leif H:s yrkande om förlustavdrag enligt 11 § lagen om förlustavdrag skulle enligt 103 § taxeringslagen (1956:623), sammanställd med 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid, ha kommit in till Regeringsrätten inom sex månader från den 29 juli 1994, då Regeringsrätten i dom avseende 1984 års taxering fastlade den anskaffningskostnad, på vilken förlustavdraget är grundat, eller senast den 30 januari 1995. Den till länsrätten den 30 januari 1995 ingivna skrivelsen kom in till Regeringsrätten först den 10 februari 1995. Överklagandet har således kommit in för sent. - Regeringsrätten finner med hänsyn till omständigheterna i målet skäl att på det sättet bifalla Leif H:s talan att Leif H. beviljas resning vid 1985 års taxering och att taxeringen till statlig inkomstskatt vid denna taxering undanröjs. Vidare skall underlaget för tilläggsbelopp sättas ned till 450 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i målet om Leif H:s inkomsttaxering 1985. - Regeringsrätten bestämmer, med ändring av Regeringsrättens dom den 29 juli 1994 såvitt avser Leif H:s taxering till statlig inkomstskatt, Leif H:s taxering 1985 till statlig inkomstskatt till 0 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst, och underlaget för tilläggsbelopp till 450 000 kr. (fd I 1995-11-16, Hartzell)

*REGI

*INST