RÅ 1995 not 47

Ansökan av Shpetim S. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 47. Ansökan av Shpetim S. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 15 juli 1993 att avslå en ansökan från Shpetim S. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 28 mars 1994 avslog Utlänningsnämnden Shpetim S:s överklagande av Invandrarverkets beslut. - Shpetim S. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och hemställde att Regeringsrätten måtte förordna att ärendet på nytt skulle tas upp i Utlänningsnämnden. - Till stöd för ansökningen anförde Shpetim S. i huvudsak följande. Han och finska medborgaren Anne Mäkinen, vilken var bosatt och studerade vid högskola i Sverige, inledde ett förhållande i september 1993. Från november månad bodde de tillsammans i Anne Mäkinens föräldrahem och den 1 februari 1994 flyttade de till en lägenhet i Trollhättan. Den 22 april 1994 ingick de äktenskap. Äktenskapet var allvarligt menat och parterna planerade att bilda familj. Shpetim S. gjorde gällande att hans äktenskap utgjorde en tillståndsgrundande anknytning till Sverige. Enligt EES-avtalets artikel 28 rådde förbud mot formell diskriminering av EES-medborgare och deras makar. Invandrarverkets avvisningsbeslut stred därmed mot den lagfästa rätten för EES-medborgare samt deras familjemedlemmar att erhålla uppehållstillstånd för studier och arbete. - Regeringsrätten beslutade den 4 oktober 1994 att bevilja Shpetim S. allmän rättshjälp i målet och förordnade advokaten Helena Kjällgren till biträde. - Regeringsrätten förordnade den 19 oktober 1994 att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i målet och att vidare åtgärder för verkställighet av Utlänningsnämndens beslut den 28 mars 1994 inte fick äga rum. - Utlänningsnämnden avgav den 17 november 1994 yttrande i målet.Regeringsrätten (1995-02-17, Brink, Wadell, von Bahr, Baekkevold, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Varken den omständigheten att Shpetim S. - efter tidpunkten för Utlänningsnämndens beslut - ingått äktenskap eller vad han i övrigt anfört utgör grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. Regeringsrätten förordnar att beslutet den 19 oktober 1994 om förbud mot vidare åtgärder för verkställighet skall upphöra att gälla. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till Helena Kjällgren med 5 610 kr för arbete. (fd III 1994-12-14, Clementz)

*REGI

*INST