RÅ 1995 not 88

Avvisat (länsstyrelses landsbygdsdelegations beslut att ej fullfölja försäljning av jordfondsfastigheter) / Länsstyrelses landsbygdsdelegations beslut att ej fullfölja försäljning av jordfondsfastigheter (avvisat)

Not 88. Ansökan av Lennart A. och Anna-Karin A. om rättsprövning av länsstyrelses landsbygdsdelegations beslut att inte fullfölja en fastighetsförsäljning. - Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade den 6 juli 1994 i fråga om försäljning av två s.k. jordfondsfastigheter, Åminne 1:6 och 1:7 i Bodens kommun. I beslutet angavs att Lennart och Anna-Karin A. "erbjuds köpa" nämnda fastigheter. Länsstyrelsen översände med skrivelse samma dag till köparna förslag till köpekontrakt för underskrift samt faktura på köpeskilling m.m. Enligt beslut av länsstyrelsens landsbygdsdelegation den 14 oktober 1994 upphävdes beslutet den 6 juli 1994 om försäljning till Lennart och Anna-Karin A. I delegationens beslut angavs bl.a. att inbetald köpeskilling skulle återbetalas, att Lennart och Anna-Karin A. erbjöds förvärva Åminne 1:6 och att annan person erbjuds förvärva Åminne 1:7. - Lennart och Anna- Karin A. begärde rättsprövning och inhibition av delegationens beslut och anförde bl.a. Genom beslutet den 6 juli 1994 hade behöriga företrädare för länsstyrelsen beslutat att försälja fastigheterna till sökandena. Beslutet var ett led i en myndighetsutövande verksamhet där myndigheten hade att följa ett regelverk och stödja uppbyggnaden av utvecklingsbara jordbruk. Beslutet kunde inte överklagas och hade således vunnit laga kraft. Köpeskillingen var betald och kontraktet underskrivet av sökandena. Säljaren hade skrivit under beslutet att försäljning skulle ske till sökandena. Länsstyrelsens beslut den 14 oktober 1994 syntes uppenbart strida mot omprövningsinstitutet i förvaltningslagen och stred i övrigt mot allmänna rättsgrundsatser. En medborgare som träffats av ett gynnande beslut av en myndighet borde inte efter flera månader helt överraskande kunna träffas av ett nytt beslut som upphävde det första beslutet. Sökandena hade gjort ett giltigt fång och länsstyrelsen kunde inte ensidigt häva försäljningen. Beslutet stred på den grunden mot jordabalken. -Regeringsrätten (1995-03-10, Tottie, Bouvin, Sjöberg, Baekkevold, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § andra stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som en förutsättning för rättsprövning att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. I förevarande fall är det fråga om ett beslut som länsstyrelsens landsbygdsdelegation fattat i egenskap av företrädare för staten som part i ett civilrättsligt förhållande. Beslutet kan mot denna bakgrund inte anses innebära myndighetsutövning mot enskild utan avser ett rättsförhållande som kan prövas av allmän domstol (jfr prop. 1987/88:69 s. 35). Det förhållandet att överlåtelser av jordfondsfastigheter i vissa avseenden reglerats i bl.a. förordningen (1989:281) om jordfonden föranleder inte annat ställningstagande (jfr RÅ 1991 not. 278 och 1993 not. 395). Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1995-02-08, Karlberg)

*REGI

*INST