RÅ 1996 not 106

Inkomsttaxering, oriktig rättstillämpning (avslag) / Oriktig rättstillämpning, inkomsttaxering (avslag)

Not 106. Ansökan av Bonnier Technologie Group AB om resning i mål om inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden frångick vid 1985 års inkomsttaxering Eur-Control Källe AB:s (numera Bonnier Technology Group AB, nedan kallat bolaget) deklaration genom att inte medge avdrag för 4 400 000 kr av till ett dotterbolag i Schweiz utgivna provisioner om 17 917 000 kr. Länsrätten i Värmlands län ändrade i dom den 29 september 1989 inte taxeringsnämndens beslut. Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 15 oktober 1991 bolagets överklagande. Regeringsrätten beslutade den 7 april 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Bolaget ansökte om resning under åberopande av oriktig rättstillämpning och yrkade att avdrag skulle medges för utgivna provisioner. Bolaget åberopade bl.a. utgången i målen RÅ 1994 ref. 85 och RÅ 1994 not. 697 samt följdmålen RÅ 1995 not. 384-388 angående avdrag för marknadsförings- och försäljningskostnader till bl.a. utländska dotterbolag. -Regeringsrätten (1996-05-23, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-04-23, Wahling Bexhed). - Samma dag avgjorde Regeringsrätten målet 5408-1995 avseende 1986 års inkomsttaxering. Förhållandena i det målet var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST