RÅ 1996 not 124

Handlingar hos kammarrätt i mål om disciplinansvar har ansetts kunna lämnats ut med förbehåll enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen för att användas i examensarbete

Not 124. Överklagande av Jan B. ang. rätt att ta del av allmän handling. -Kammarrätten i Stockholm (1995-11-15) avslog en framställning av Jan B. att få ta del av handlingar hos kammarrätten i mål enligt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område och lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. - Hos Regeringsrätten vidhöll Jan B. sitt yrkande. - Regeringsrätten (1996-05-31, Brink, Tottie, Palm, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De handlingar Jan B. sålunda önskar få ta del av omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100). Enligt lagrummet gäller sekretess för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. - Handlingarna i fråga innehåller en mängd uppgifter av sådant slag att de normalt inte kan röjas utan att det föreligger en risk för men som enligt nämnda lagrum utgör hinder mot att de lämnas ut. Frågan i målet är om ett utlämnande ändå kan ske med hänsyn till omständigheterna. Av särskilt intresse är därvid möjligheterna enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen att lämna ut uppgifter med förbehåll. Enligt lagrummet skall en myndighet - som finner att det föreligger en sådan risk för skada, men eller annan olägenhet som enligt en sekretessbestämmelse utgör hinder mot att lämna ut en uppgift till en enskild person - också pröva om detta hinder kan undanröjas genom förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Finner myndigheten att ett sådant förbehåll kan undanröja hindret, skall myndigheten uppställa sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut. - Jan B., som är medicine doktor och docent, skall använda handlingarna som underlag för en 20-poängsuppsats (examensarbete) på juristlinjen vid Stockholms universitet. Avsikten är att göra en systematisk genomgång av disciplinmålen ur såväl juridisk som medicinsk synvinkel. Jan B. framhåller att han vid kontakter med läkarsakkunniga inom Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd styrkts i uppfattningen att resultatet av undersökningen är såväl teoretiskt intressant som av stor praktisk betydelse. Han framhåller vidare att han har 30 års anmärkningsfri verksamhet som läkare bakom sig och dessutom professionell tystnadsplikt. Jan B. åberopar också ett handledarintyg utfärdat av professor Alf Bohlin vid Stockholms universitet. I intyget anförs att varje bidrag inom det aktuella området framstår som betydelsefullt, även om forskningsinsatsen är begränsad till ett examensarbete inom juristutbildningen. Vidare anförs att Jan B. måste få tillgång till sekretessbelagt material för att den planerade undersökningen skall kunna genomföras och ge ett meningsfullt resultat. - Kammarrätten har avslagit Jan B:s ansökan med motiveringen att rätten inte kunnat finna att Jan B:s uppsatsarbete kommer att innebära en forskningsinsats i vidare mån än vad som normalt gäller beträffande 20-poängsuppsatser. Vid sådant förhållande har hans uppsatsarbete enligt kammarrätten inte en så stark forskningsanknytning som måste krävas för att lämna ut de begärda handlingarna, med eller utan förbehåll. - Regeringsrätten finner, med hänsyn till hur Jan B. avser att utnyttja de begärda uppgifterna och vad som framkommit om hans yrkesförhållanden, att förbehåll enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen kan undanröja den risk för men som annars enligt 7 kap. 1 § samma lag skulle ha hindrat att handlingarna lämnas ut (jfr RÅ 1988 ref. 103 och 1994 not. 732). Sådana förbehåll, som skall ställas upp när uppgifterna lämnas ut, skall avse följande. Uppgift om enskilds personliga förhållanden i utlämnade handlingar får användas endast för det studieändamål som Jan B. uppgivit. Jan B. får inte lämna sådana uppgifter i utlämnade handlingar, som rör enskilds personliga förhållanden, vidare om inte uppgifterna har en sådan form att de inte kan hänföras till den enskilde. Jan B. får inte från kammarrättens lokaler föra bort avskrift eller kopia av handlingarna som innehåller uppgift om enskilds personliga förhållanden, om inte uppgifterna har en sådan form som nyss sagts. Kopior och avskrifter av utlämnade handlingar som innehåller uppgift om enskilds personliga förhållanden samt anteckningar angående sådana förhållanden ur handlingar som lämnats ut till Jan B. skall förstöras när Jan B. avslutat sin uppsats, dock senast den 1 juni 1997. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förordnar, med ändring av kammarrättens beslut, att kammarrätten skall till Jan B. lämna ut de handlingar som han begärt och därvid uppställa de förbehåll enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen som angivits i det föregående. (fd III 1996-04-17, Waas)

*REGI

*INST