RÅ 1996 not 42

Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (avslag)

Not 42. Ansökan av Erna E. om rättsprövning av beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL. - Erna E. överklagade ett av Byggnadsnämnden i Lerums kommun den 23 februari 1994 meddelat beslut enligt vilket byggnadsnämnden inte medgivit nybyggnad av två fritidshus på Huvden 1:7 och 1:11 i kommunen. -Länsstyrelsen i Älvsborgs län (1995-03-13) avslog överklagandet med följande motivering: Fastigheterna Huvden 1:7 och 1:11 är belägna inom ett område, som inte omfattas av detaljplan. Föreslagna tomtplatser ligger inom strandskyddsområde. Länsstyrelsen har besökt platsen. Länsstyrelsen har den 20 december 1994 beslutat att inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av fritidshus på Huvden 1:7 och 1:11. Beslutet har överklagats till regeringen. Ansökningar om förhandsbesked/bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap PBL, inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap. 1 § PBL, inte strider mot områdesbestämmelser och kan antas uppfylla kraven i 3 kap. PBL (8 kap. 12 § första stycket PBL). Genom stadgandet i 2 kap. 2 § PBL skall lagen om hushållning med naturresurser m.m. (NRL) tillämpas i ärenden av förevarande slag. Enligt 2 kap 6 § NRL skall områden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas naturvärden så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. Områden som är av riksintresse för bl.a. naturvården skall skyddas mot åtgärder som här avses. Fastigheten Huvden 1:7 och 1:11 ligger inom riksintresseområde. Byggnadsnämndens beslut redovisar utförligt skälen för att lämna Er ansökan om förhandsbesked utan bifall. Länsstyrelsen delar byggnadsnämndens bedömning. Överklagandet kan därför inte bifallas. Vad Ni anfört beträffande särskilda familjeskäl föranleder inte annan bedömning. Ni har i ärendet uppgett att Ni även överklagar byggnadsnämndens beslut i fråga om avstyckning för avsett byggnadsföretag. Nämnden har emellertid inte fattat något beslut i detta hänseende och är också lagligen förhindrad att göra detta, eftersom frågor om avstyckning prövas och avgörs av vederbörande fastighetsbildningsmyndighet enligt bestämmelserna i fastighetsbildningslagen. Något beslut av nämnden föreligger sålunda inte vad avser avstyckning, varför någon prövning inte kan ske av länsstyrelsen i detta hänseende. - Erna E. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljödepartementet, 1995-06-21) avslog överklagandet med följande motivering: Regeringen har i annat beslut denna dag avslagit överklagande av Erna E. vad gäller frågan om strandskyddsdispens. - Regeringen finner inte att vad Erna E. anfört utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut avseende förhandsbeskedet. Överklagandet bör därför avslås. - Erna E. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Eftersom det redan tidigare finns bebyggelse på udden borde även hon få förfoga över sin mark och uppföra byggnader. Ingen skulle komma att hindras från att vistas där. Det var förenat med kostnader att upplåta mark till allmänheten. Byggnadsnämnden hade i vissa fall varit ganska generös med att meddela bygglov. Samma regler borde gälla för alla. - Regeringsrätten (19960228, Wahlgren, Björne, Dahlman, Sjöberg, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Det är inte meningen att rättsprövning skall ske av politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening (jämför prop. 1987/88:69 s. 2325 och s. 234). - Lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. innehåller i 2 kap. grundläggande hushållningsbestämmelser till skydd för mark och vattenområden med hänsyn till områdenas utnyttjande. I 6 § andra stycket föreskrivs att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur eller kulturmiljön. Den i ärendet aktuella udden ingår i ett område av riksintresse för naturvården. De överväganden som byggnadsnämnden samt länsstyrelsen redovisat och som regeringen bedömt i sitt beslut faller inom ramen för den handlingsfrihet plan och bygglagen och lagen om hushållning med naturresurser m.m. medger den beslutande myndigheten. Handlingarna i målet ger inte stöd för att regeringen felbedömt de fakta som legat till grund för beslutet. Det har inte heller visats att beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. - Regeringsrätten finner således att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt som Erna E. angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 199602-06, Hagelin)

*REGI

*INST