RÅ 1996 not 68

Ansökan av Marsil A. om resning i mål ang. skadeförsäkring. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa prövade genom beslut den 16 januari 1989 en av Marsil A. gjord ansökan om omprövning av beslut om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Kassan fann vid prövning enligt 8 kap. 12 § nämnda lag jämförd med 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring inte anledning att ändra det tidigare avslagsbeslutet. Marsil A. överklagade beslutet. I dom den 3 januari 1991 ändrade Försäkringsrätten för Mellansverige inte beslutet. Sedan Marsil A. överklagat försäkringsrättens dom avvisade Försäkringsrätten för Mellansverige i beslut den 25 mars 1992 överklagandet såsom för sent anfört. Marsil A. överklagade beslutet. I beslut den 12 oktober 1992 ändrade inte Försäkringsöverdomstolen beslutet

Not 68. Ansökan av Marsil A. om resning i mål ang. skadeförsäkring. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa prövade genom beslut den 16 januari 1989 en av Marsil A. gjord ansökan om omprövning av beslut om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Kassan fann vid prövning enligt 8 kap. 12 § nämnda lag jämförd med 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring inte anledning att ändra det tidigare avslagsbeslutet. Marsil A. överklagade beslutet. I dom den 3 januari 1991 ändrade Försäkringsrätten för Mellansverige inte beslutet. Sedan Marsil A. överklagat försäkringsrättens dom avvisade Försäkringsrätten för Mellansverige i beslut den 25 mars 1992 överklagandet såsom för sent anfört. Marsil A. överklagade beslutet. I beslut den 12 oktober 1992 ändrade inte Försäkringsöverdomstolen beslutet. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa avslog i beslut den 12 oktober 1989 en ansökan av Marsil A. om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Marsil A. överklagade beslutet. I dom den 3 januari 1991 avslog Försäkringsrätten för Mellansverige överklagandet. - I ansökningen begärde Marsil A. att ersättningsfrågorna skulle omprövas. Till stöd för sin talan åberopade hon bl.a. ett utlåtande från specialisten i anestesi, leg. läk. Björn B., samt ett utdrag ur en medicinvetenskaplig artikel av professor Robert O. Hon anförde bl.a. följande. På hemväg från sitt arbete den 5 november 1982 hade hon av några bråkande ungdomar blivit utknuffad ur ett pendeltåg strax innan tåget skulle stanna. Hon hade fallit och slagit huvudet, blivit medvetslös och forslats till sjukhus. Hon hade efter fallet successivt under åren fått omfattande smärtor i praktiskt taget hela kroppen. Värken föranledde sjukskrivningar. Därefter hade försök gjorts till rehabilitering och omskolning till lättare arbete på annan arbetsplats efter AMI-placering. Tidigare framställningar till försäkringskassan om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring hade avslagits. 1992 hade hon beviljats hel förtidspension efter långvariga sjukskrivningar. Med beaktande av den utredning som numera förelåg, särskilt de i resningsmålen åberopade handlingarna, måste det anses klarlagt att det förelåg ett kausalsamband mellan olycksfallet den 5 november 1982 och hennes efterföljande sjukdomstillstånd. -Regeringsrätten (1996-03-29, Wahlgren, Dahlman, Sjöberg, Nordberg): Vad Marsil A. anfört och åberopat visar inte att det finns synnerliga skäl att pröva frågan om arbetsskadeersättning på nytt. Hennes ansökningar om resning skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd I 1996-03-05, Liljeros)

*REGI

*INST