RÅ 1996 not 80

Kommunalt bostadsföretag jämställt med myndighet (1 kap. 9 § sekretesslagen) / Fråga om sekretess i kommunal bostadsuthyrningsverksamhet för uppgift om anmälares identitet (7 kap. 25 § sekretesslagen)

Not 80. Överklagande av Radojka S. ang. utlämnande av allmän handling. -AB Trelleborgshem (1995-02-02) avslog, med hänvisning till 7 kap. 25 § sekretesslagen (1980:100), en begäran från Radojka S. om att få ta del av vissa handlingar såvitt avsåg namnen på personer som framfört klagomål mot Radojka S. - Radojka S. överklagade. - Kammarrätten i Göteborg (1995-04-19, Nilsson, Ericsson, Slavicek): Enligt 7 kap. 25 § andra stycket sekretesslagen gäller sekretess i kommunal bostadsuthyrningsverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs. Till personliga förhållanden hör bland annat uppgift om enskilds namn. I förarbetena till sekretesslagen uttalas att men skall anses följa på varje åtgärd som typiskt sett upplevs som en påtaglig nackdel för den berörde. Vidare avses med "men" integritetskränkningar av skilda slag eller i princip allt som den berörda personen upplever som ett mer påtagligt obehag. - Radojka S. har fått del av de i målet aktuella handlingarna med undantag för namnunderskrifterna. Uppgifter av detta slag avser sådana personliga förhållanden som omfattas av sekretessen i 7 kap. 25 § sekretesslagen. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av det som i övrigt framkommit i målet finner kammarrätten att det kan antas, att de enskilda personer, vars namnunderskrifter nu begärs utlämnade, skulle lida men om deras namn röjdes. Uppgifterna härom skall därför inte lämnas ut. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Radojka S. vidhöll sin talan och anförde bl.a. följande. Avsikten med ifrågavarande lagrum kunde knappast ha varit att bereda något allmänt anonymitetsskydd för handlingar som inkommer till kommunala bostadsuthyrningsföretag. I detta fall var det Radojka S. som utsatts för integritetskränkningar genom de skrivelser som lämnats till AB Trelleborgshem. Radojka S., som upplevde att hon utsatts för förtal genom missaktande uppgifter, borde rimligen beredas möjlighet att vidta eventuella rättsliga åtgärder i anledning av vad som skrivits om henne. I vad avsåg förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst måste för att öppenhet och objektivitet skulle kunna råda finnas rätt för hyresgäst att få ta del av inte bara vad som angetts i en handling från en annan hyresgäst utan även uppgifter om vem som skrivit handlingen. Detta fick anses särskilt viktigt när handlingen innehöll påståenden som var till nackdel för den i handlingen omtalade hyresgästen. Om sekretess beträffande handlingens utfärdande skulle få förekomma i sådana fall ledde detta till bl.a. sådan oönskad konsekvens att den omtalade hyresgästen kanske ej på ett relevant sätt kunde hos hyresvärden bemöta undertecknarens påståenden. - Regeringsrätten (1996-04-04, Björne, Brink, Tottie, Holstad, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår följande. Radojka S. begärde i januari 1995 hos AB Trelleborgshem att få ta del av namnlistor avseende hennes boende i bolagets lägenhet på Syster Jennys väg 50 D i Trelleborg. Enligt namnlistorna hade ett antal hyresgäster under 1991 framfört klagomål mot Radojka S. och begärt att hyresvärden skulle vidta åtgärder mot henne. Radojka S. fick ta del av aktuella handlingar med undantag för namnunderskrifterna. - Frågan i målet är om Radojka S. skall få del även av uppgifter om namnen på de personer som framfört klagomål mot henne. - Regeringsrätten finner att AB Trelleborgshem är ett sådant kommunalt bostadsföretag som enligt 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) skall jämställas med myndighet i fråga om rätt enligt tryckfrihetsförordningen att ta del av handlingar. I målet skall sålunda 7 kap. 25 § andra stycket sekretesslagen tillämpas. Enligt detta lagrum gäller sekretess i kommunal bostadsuthyrningsverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs. - I förarbetena till sistnämnda bestämmelse (prop. 1993/94:48 s. 31-32) uttalas att skyddet för den enskildes uppgifter kommer att omfatta alla typiskt sett känsliga uppgifter som avser hälsotillstånd, missförhållanden av olika slag m.m. Vidare sägs att sekretessen också innebär att normalt harmlösa uppgifter kan hemlighållas, t.ex. en hyresgästs adress, om ett utlämnande kan antas leda till personförföljelse eller annat men för hyresgästen. - Regeringsrätten finner att sekretesskyddet enligt 7 kap. 25 § andra stycket sekretesslagen omfattar också uppgifter om en anmälares identitet (jfr RÅ 1990 ref. 47). Det kan vidare antas att de enskilda personer, vars namnunderskrifter begärs utlämnade, skulle lida men om deras namn röjs. Handlingarna såvitt avser namnen på dessa personer skall därför inte lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd III 1996-03-05, Waas)

*REGI

*INST