RÅ 1997 not 108

Landstingsförbundet ej omfattat av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess

Not 108. Överklagande av Eric W. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Landstingsförbundet meddelade i skrivelse den 13 mars 1996 Eric W. att uppgiften om fördelningen mellan fasta och mobila telefoner inom Landstingsförbundet enbart var av internt intresse, varför dessa uppgifter inte offentliggjordes. - I skrivelse ställd till kammarrätten yrkade Eric W. att Landstingsförbundet skulle lämna ut de av honom begärda uppgifterna. - Landstingsförbundet anförde i yttrande bl.a. att förbundet inte var en myndighet eller ett sådant rättssubjekt för vilket reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen var tillämpliga. -Kammarrätten i Stockholm (1996-10-02, Regner, Pernold, Tunudd): En handling är enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § TF är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Av 1 kap. 8 § sekretesslagen framgår att med myndighet jämställs vid tillämpning av denna lag bl.a. beslutande kommunal församling. I 1 kap. 9 § nämnda lag sägs att vad som föreskrivs i TF om rätt att ta del av handlingar hos myndighet skall i tillämpliga delar också gälla handlingar hos vissa aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Landstingsförbundet är inte någon myndighet eller därmed jämställt organ utan en ideell förening som inte omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (jmf prop. 1993/94:48 s. 19). Med hänsyn till det anförda kan Eric W:s talan inte tas upp till prövning. - Kammarrätten avvisar Eric W:s talan. - Hos Regeringsrätten fullföljde Eric W. sin talan och anförde bl.a. följande. Landstingsförbundets verksamhet som är skattefinansierad berör miljontals medborgares liv och hälsa. Förbundets beslut och åtgärder faller därför under offentlighetsprincipen. - Regeringsrätten (1997-06-03, Björne, Wadell, Sjöberg, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såsom kammarrätten angett omfattas Landstingsförbundet inte av reglerna om handlingsoffentlighet i vare sig tryckfrihetsförordningen eller sekretesslagen (1980:100). Inte heller i övrigt finns någon författningsenlig skyldighet för förbundet att lämna ut handlingar. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut. (fd I 1997-04-17, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST