RÅ 1997 not 118

Ansökan om resning i ärende som först prövats av Utlänningsnämnden skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm

Not 118. Överklagande av Ahmad M. av beslut i fråga om resning. - Utlänningsnämnden beslöt den 23 januari 1997 att avslå en ansökan av Ahmad M. om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b § utlänningslagen. Ahmad M. ansökte om resning hos Kammarrätten i Jönköping . -Kammarrätten (1997-02-12, Stahre, Lindgren, Schiller) avslog ansökningen. - Ahmad M. överklagade till Regeringsrätten och yrkade att Regeringsrätten skulle bifalla hans resningsansökan. Han yrkade också att allmän rättshjälp skulle beviljas honom i målet. - Regeringsrätten (1997-06-12, Sjöberg, Swartling, Holstad, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § andra stycket förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. prövas ansökningar om resning och återställande av försutten tid av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. - Av handlingarna i målet framgår att det ärende som ansökan avser först prövats av Utlänningsnämnden. Ansökan skall därför prövas av Kammarrätten i Stockholm. Kammarrättens i Jönköping beslut skall således undanröjas och handlingarna i målet överlämnas till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. - Omständigheterna är sådana att Ahmad M. bör beviljas allmän rättshjälp i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Jönköping beslut den 12 februari 1997 och förordnar att handlingarna i målet skall överlämnas till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. - Regeringsrättens förordnande i protokoll den 8 april 1997, att vidare åtgärder för verkställighet av den beslutade avvisningen av Ahmad M. inte får företas, skall bestå i avvaktan på nytt beslut av Kammarrätten i Stockholm. - Regeringsrätten bifaller ansökningen om allmän rättshjälp och förordnar Carl Magnus Lilienberg till biträde enligt rättshjälpslagen. (fd I 1997-05-28, Perttu)

*REGI

*INST