RÅ 1997 not 241

Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)

Not 241. Ansökan av Karl-Erik T. om resning i körkortsmål. - Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade den 25 april 1995 att återkalla Karl-Erik T:s körkort. Beslutet överklagades av Karl-Erik T. men Länsrätten i Norrbottens län avslog enligt dom den 22 maj 1995 överklagandet. Sedan Karl-Erik T. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Sundsvall enligt protokoll den 2 juni 1995 att inte meddela prövningstillstånd. Karl-Erik T. överklagade beslutet till Regeringsrätten som den 26 juli 1995 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - I en ansökan som gavs in till Kammarrätten i Sundsvall begärde Karl-Erik T. resning i kammarrättens mål och åberopade att länsstyrelsens beslut stred mot förvaltningslagen eftersom det inte var korrekt undertecknat. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 21 mars 1997 att överlämna ansökningen till Regeringsrätten eftersom målet inte slutligt avgjorts av länsrätt eller förvaltningsmyndighet. -Regeringsrätten (1997-12-10, Swartling, Holstad, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket första meningen lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. Enligt 8 § första stycket 4 samma lag prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd har inneburit att länsrättens dom skall stå fast. Eftersom någon prövning i sak således inte har skett i kammarrätten skall målet anses ha slutligt avgjorts av länsrätten. Med hänsyn härtill och då Karl-Erik T:s ansökan om resning får anses rikta sig mot länsstyrelsens avgörande är det inte Regeringsrätten utan kammarrätten som skall pröva ansökningen (se Regeringsrättens beslut den 13 mars 1997 i mål nr 6446-1996, RÅ 1997 not. 46). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och återlämnar den till Kammarrätten i Sundsvall. (fd I 1997-11-18, Rundquist)

*REGI

*INST