RÅ 1997 not 262

Ärende hos Rättshjälpsnämnden ang. allmän rättshjälp (avslag) / Resning i ärende hos Rättshjälpsnämnden ang. allmän rättshjälp (avslag)

Not 262. Ansökan av Annagreta F. om resning i ärende hos Rättshjälpnämnden. - Genom beslut den 2 april 1992 avslog Rättshjälpsmyndigheten Annagreta F:s ansökan om allmän rättshjälp i angelägenhet rörande dold samäganderätt i fastighet. Vid Östersunds tingsrätt ansökte Annagreta F. om stämning och yrkade att tingsrätten skulle förklara henne ha dold samäganderätt till en viss fastighet i Östersunds kommun. Tingsrätten avskrev målet den 30 maj 1994 på grund av förlikning (mål T 559/93). I skrivelse den 4 juli 1994 överklagade Annagreta F. Rättshjälpsmyndighetens beslut och hemställde att Rättshjälpsnämnden skulle bevilja henne allmän rättshjälp i tingsrättens mål T 559/93. Rättshjälpsnämnden infordrade yttrande från Domstolsverket i ärendet. I beslut den 16 januari 1995 lämnade Rättshjälpsnämnden överklagandet utan bifall, med följande motivering: Den rättsliga angelägenhet som avses med Rättshjälpsmyndighetens beslut att avslå ansökan om rättshjälp har efter beslutet anhängiggjorts vid domstol. Målet har avgjorts genom förlikning. Först därefter har beslutet att avslå ansökan om rättshjälp överklagats hos Rättshjälpsnämnden. Med hänsyn till det anförda finner nämnden att det inte finns skäl att bifalla överklagandet. - Annagreta F. anförde besvär över domvilla avseende Rättshjälpsnämndens beslut den 16 januari 1995 och yrkade att beslutet skulle undanröjas och att hon skulle beredas tillfälle att i ny handläggning få yttra sig över Domstolsverkets yttrande i ärendet. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak följande. Domstolsverkets yttrande kom inte henne tillhanda förrän den 3 februari 1995 och då först sedan nämndens beslut erhållits. Hennes ombud kontaktade då nämnden som påstod att yttrandet översänts till ombudet. Yttrandet hade emellertid inte mottagits och hade uppenbarligen inte skickats för delgivning. Förlusten av rätten att yttra sig över Domstolsverkets yttrande var ett grovt rättegångsfel som kunde antas ha inverkat på ärendets utgång. Särskilt avsågs då innehållet i sista stycket i yttrandet "Upplysningar om eventuell utomprocessuell handläggning har inte lämnats". -Regeringsrätten (1997-12-29, Brink, Werner, Sjöberg, Lindstam, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Föreskrifterna i 59 kap.rättegångsbalken om klagan över domvilla gäller inte i fråga om beslut av Rättshjälpsnämnden. - Rättshjälpsnämnden är en förvaltningsmyndighet och dess beslut enligt rättshjälpslagen (1972:429) får inte överklagas. Ett ärende enligt lagen som avgjorts av nämnden kan däremot omprövas efter resning. Med hänsyn till det anförda tar Regeringsrätten upp besvärsskrivelsen som en ansökan om resning i det ärende som avgjorts genom Rättshjälpsnämndens beslut den 16 januari 1995. - Enligt 37 b ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Annagreta F. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1997-12-11, Holmstedt)

*REGI

*INST