RÅ 1997 not 31

Offentligt biträde i utlänningsärende (uppdragets omfattning och förvaltningsdomstols behörighet att besluta om ersättning)

Not 31. Överklagande av Kjell J. ang. ersättning enligt rättshjälpslagen (1972:479). - Kjell J., som av Statens invandrarverk hade förordnats som offentligt biträde enligt rättshjälpslagen för René K. i ett ärende om avvisning enligt utlänningslagen (1989:529), begärde med anledning av avvisningsärendet att få ut vissa handlingar från Sveriges ambassad i Damaskus. Ambassaden avslog denna begäran genom beslut den 12 november 1995. - Beslutet överklagades hos Kammarrätten i Göteborg. - Kjell J. yrkade ersättning för i kammarrätten utfört arbete som offentligt biträde med 4 291 kr. -Kammarrätten i Göteborg (1996-03-05, Kärrström, Häggbom, Monell), som avslog överklagandet av ambassadens beslut, avvisade Kjell J:s ersättningsyrkande med följande motivering: Statens invandrarverk har den 12 maj 1993 förordnat Kjell J. enligt 41 § rättshjälpslagen till offentligt biträde för René K. i ärende angående avvisning enligt utlänningslagen. Såvitt upplysts är ärendet ännu inte avslutat. - I samband med att Kjell J. som ombud för René K. överklagat Sveriges ambassads i Damaskus beslut avseende begäran att få ut i målet aktuella handlingar har han även yrkat att rättshjälpen genom offentligt biträde får omfatta målet i kammarrätten. Kammarrätten har i ett särskilt beslut den 11 januari 1996 uttalat bl.a. följande: "Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas i mål eller ärende som särskilt anges i 41 § rättshjälpslagen. I sådant ärende där förordnande av offentligt biträde kan komma i fråga kan allmän rättshjälp inte meddelas. Den enskildes möjligheter att själv bekosta biträdeshjälp saknar varje betydelse för frågan om biträde skall förordnas. Ersättning till offentligt biträde utgår av allmänna medel utan återbetalningsskyldighet för den enskilde. Enligt 45 § första stycket rättshjälpslagen får offentligt biträde föranstalta om viss utredning. - René K. åtnjuter rättshjälp genom offentligt biträde som förordnats med stöd av 41 § 5 rättshjälpslagen. Med hänvisning till det som kammarrätten tidigare anfört saknar kammarrätten laglig möjlighet att bestämma huruvida den rättshjälp som beviljats René K. får omfatta även det arbete som nedlagts om utlämnande av allmän handling i kammarrätten. - På grund av det anförda föranleder René K:s särskilt framställda yrkande i rättshjälpsfrågan inte någon kammarrättens vidare åtgärd." - Enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen jämförd med 22 § femte stycket samma lag skall ersättning till offentligt biträde fastställas i samband med att den rättsliga angelägenheten avgörs genom dom eller beslut eller avslutas på något annat sätt. Kjell N. har förordnats som offentligt biträde av Statens invandrarverk i ett ärende angående avvisning enligt utlänningslagen. Nu ifrågavarande mål gäller rätt att ta del av allmän handling vid Sveriges ambassad i Damaskus. Kammarrättens ställningstagande i rättshjälpsfrågan innebär att det får anses ankomma på verket att vid den slutliga prövningen av utlänningsärendet ta ställning till om Kjell J:s arbete i kammarrättens mål utgjort sådan utredning som avses i 45 § rättshjälpslagen och därvid besluta om hans här framställda ersättningsanspråk. Hans yrkande om ersättning enligt rättshjälpslagen kan därför inte nu prövas av kammarrätten. - Kjell J. överklagade kammarrättens dom som ombud för René K. och för egen del. Regeringsrätten beslöt den 24 juli 1996 att meddela prövningstillstånd i ersättningsfrågan men inte såvitt avsåg målet i övrigt. - Domstolsverket medgav med hänvisning till 22 § fjärde stycket rättshjälpslagen ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1997-02-14, Björne, Werner, Swartling, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i några mål, bl.a. RÅ 1994 not. 567, funnit att en fråga om att få ut en allmän handling har haft ett sådant samband med ett utlänningsärende att ett fullföljande av talan i den frågan fallit inom ramen för uppdraget som offentligt biträde i utlänningsärendet. Därvid har Regeringsrätten också funnit att den domstol som prövat frågan om utlämnande av handlingen har varit behörig att besluta om utgivande av ersättning till biträdet för arbete i domstolen. - Mot bakgrund av den bedömning som har gjorts i nämnda mål finner Regeringsrätten att frågan om utfående av de nu aktuella handlingarna har fallit inom Kjell J:s uppdrag som offentligt biträde och att det har ankommit på kammarrätten att pröva hans ersättningsanspråk. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut att avvisa yrkandet om biträdesersättning och överlämnar målet till Kammarrätten i Göteborg för prövning av Kjell J:s ersättningsanspråk. (fd I 1997-01-23, Waas)

*REGI

*INST