RÅ 1997 not 71

Undantaget från skatteplikt för sjukvårdstjänster inte tillämpligt på sådana tjänster avseende medicinsk utrustning, som tillhandahölls sjukhuset och inte vårdtagaren (förhandsbesked) / Mervärdesskatt (undantaget från skatteplikt för sjukvårdstjänster inte tillämpligt på sådana tjänster avseende medicinsk utrustning, som tillhandahölls sjukhuset och inte vårdtagaren)

Not 71. Överklagande av Stockholms läns landsting, Södersjukhuset, av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked begärde Södersjukhuset besked om tjänster avseende bl.a. underhåll av medicinsk utrustning som Södersjukhuset enligt ett särskilt avtal skulle tillhandahålla S:t Göran Sjukhus AB omfattades av undantaget för sjukvårdstjänster i 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML. -Skatterättsnämnden (1996-03-04, Stegard, Wingren, Edlund, Lindberg, Peterson, Rabe, Zackari): Undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är inte tillämpligt beträffande de med ansökningen avsedda tjänsterna. - Motivering. Enligt 3 kap. 1 § första stycket ML är omsättning av varor och tjänster samt import skattepliktiga, om inget annat anges i kapitlet. Enligt 4 § första stycket nämnda kapitel undantas från skatteplikt omsättning av tjänster som utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg samt tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller vården eller omsorgen omsätter som ett led i denna. - Enligt 5 § första stycket förstås med sjukvård åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vid barnsbörd, - om åtgärderna vidtas vid sjukhus eller någon annan inrättning som drivs av det allmänna eller vid inrättningar som avses i 1 § stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m., eller - om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården. - Av förarbetena till bestämmelserna (prop. 1993/94:99 s. 151 f.) framgår bl.a. följande. I motsats till lagen (1968:430) om mervärdeskatt (GML) anges inte att tjänsterna skall tillhandahållas vårdtagaren resp. den som åtnjuter omsorgen. Av definitionerna i 5-7 §§ av begreppen sjukvård, tandvård och social omsorg bör emellertid anses följa att 4 § gäller tjänster som utförs åt eller på annat sätt tillförs vårdtagaren resp. den som faktiskt åtnjuter omsorgen. Vidare anförs att, jämfört med GML, undantaget för vård och omsorg i ML bör formuleras så att det är tillämpligt oberoende av i vilket led eller av vem tjänsten faktiskt tillhandahålls så länge som tjänsten avser sådana åtgärder som är angivna i 4-7 §§. Det förhållandet att tjänsten faktiskt utförs av någon annan än den i vars regi vården ges skall således inte innebära att tjänsten blir skattepliktig. - Frågan i ärendet är om omsättning av de ifrågavarande medicintekniska tjänsterna är undantagen från skatteplikt antingen på den grunden att tjänsterna utgör sjukvård i mervärdesskattehänseende eller att fråga är om sådana tjänster av annat slag som den som tillhandahåller vården omsätter som ett led i denna. - Nämnden gör följande bedömning. - En grundförutsättning för att en åtgärd skall anses som sjukvård är enligt 3 kap. 5 § första stycket ML att det är fråga om en medicinsk åtgärd. De med ansökningen avsedda tjänsterna avser olika åtgärder med anknytning till medicinteknisk utrustning. Dessa åtgärder är inte av medicinsk natur och kan därför inte anses som sjukvård i ML:s mening. Den omständigheten att den medicintekniska personalen omfattas av lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården kan inte medföra någon annan bedömning av frågan om de aktuella tjänsternas art i mervärdesskattehänseende. - Vad härefter gäller frågan om de aktuella tjänsterna kan anses omsatta som ett led i sjukvård tyder ordalydelsen av 3 kap. 4 § första stycket på att fråga skall vara om tjänster som tillhandahålls vårdtagaren. Att bestämmelsen har denna innebörd framgår också av de ovan redovisade uttalandena i förarbetena. De aktuella tjänsterna tillhandahålls emellertid S:t Görans Sjukhus AB och inte vårdtagarna. De kan därför inte anses omsatta som ett led i sjukvård enligt det ifrågavarande lagrummet och omfattas därmed, inte heller på den grunden, av ML:s undantag från skatteplikt för sjukvård. - Hos Regeringsrätten yrkade Stockholms läns landsting att Regeringsrätten med ändring av förhandsbeskedet skulle förklara att undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) skall anses tillämpligt beträffande de med ansökningen avsedda tjänsterna. - Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1997-04-23, Brink, Tottie, Werner, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1997-03-18, Hancock Bruhn)

*REGI

*INST