RÅ 1998 not 120

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 120. Ansökan av Kai O. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Malmöhus läns allmänna försäkringskassa beviljade enligt beslut den 21 september 1994 Kai O. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Han överklagade beslutet med yrkande att hans inkomst efter skadan skulle uppskattas till ett lägre belopp än det som legat till grund för nämndens livränteberäkning. Länsrätten i Malmöhus län avslog överklagandet genom dom den 7 juli 1995. Sedan Kai O. fullföljt sin talan beslöt Kammarrätten i Göteborg den 24 maj 1996 och Regeringsrätten den 13 november 1996 (mål nr 4728-1996) att inte meddela prövningstillstånd. - I en skrivelse till Regeringsrätten begärde Kai O. omprövning av frågan om hans förvärvsförmåga efter skadan. Han angav också att hans begäran gällde mål nr 4728-1996. -Regeringsrätten (1998-06-17, Brink, Swartling, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kai O:s begäran får - trots hänvisningen till mål nr 4728-1996 - uppfattas som en ansökan om resning i det av länsrätten slutligt avgjorda mål i vilket frågan om beräkning av hans livränta prövades i sak. Av 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det är kammarrätten som skall pröva ansökningen (jfr RÅ 1997 not. 46). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. (fd II 1998-06-09, Eva Hedlund)

*REGI

*INST