RÅ 1998 not 141

Överklagande av Sabaheta A. ang. byte av offentligt biträde. - I mål om vård av Sabaheta A:s dotter Sanela A. enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga förordnades advokaten Leif Gustafsson den 29 december 1997 som offentligt biträde åt Sabaheta A. Genom dom den 12 februari 1998 biföll Länsrätten i Vänersborg ansökningen om vård. Sedan Sabaheta A. överklagat domen avslog Kammarrätten i Göteborg överklagandet enligt dom den 13 maj 1998. -Sabaheta A. överklagade kammarrättens dom och yrkade därvid bl.a. att Leif Gustafsson skulle entledigas från sitt uppdrag som offentligt biträde eftersom hon inte var nöjd med honom. Hon anförde att Leif Gustafsson inte hade hjälpt henne som hon hade velat. Hon ville ha en kvinnlig advokat i stället. -Regeringsrätten (1998-07-06, Werner, Holstad, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde skall bestämmelserna i 26 § rättshjälpslagen (1996:1619) om byte av rättegångsbiträde tillämpas i fråga om offentligt biträde. Av 26 § rättshjälpslagen framgår att byte av biträde får ske bara om det finns särskilda skäl. I förarbetena till lagen (prop. 1996/97:9 s. 216) har det uttalats att ett sådant skäl kan vara att det uppstått djupgående motsättningar mellan biträdet och den rättsökande

Not 141. Överklagande av Sabaheta A. ang. byte av offentligt biträde. - I mål om vård av Sabaheta A:s dotter Sanela A. enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga förordnades advokaten Leif Gustafsson den 29 december 1997 som offentligt biträde åt Sabaheta A. Genom dom den 12 februari 1998 biföll Länsrätten i Vänersborg ansökningen om vård. Sedan Sabaheta A. överklagat domen avslog Kammarrätten i Göteborg överklagandet enligt dom den 13 maj 1998. -Sabaheta A. överklagade kammarrättens dom och yrkade därvid bl.a. att Leif Gustafsson skulle entledigas från sitt uppdrag som offentligt biträde eftersom hon inte var nöjd med honom. Hon anförde att Leif Gustafsson inte hade hjälpt henne som hon hade velat. Hon ville ha en kvinnlig advokat i stället. -Regeringsrätten (1998-07-06, Werner, Holstad, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde skall bestämmelserna i 26 § rättshjälpslagen (1996:1619) om byte av rättegångsbiträde tillämpas i fråga om offentligt biträde. Av 26 § rättshjälpslagen framgår att byte av biträde får ske bara om det finns särskilda skäl. I förarbetena till lagen (prop. 1996/97:9 s. 216) har det uttalats att ett sådant skäl kan vara att det uppstått djupgående motsättningar mellan biträdet och den rättsökande. - Regeringsrätten finner inte visat att skäl för biträdesbyte föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår framställningen om byte av offentligt biträde. (fd I 1998-06-30, Fredriksson)

*REGI

*INST