RÅ 1998 not 177

Beslut att inte pröva ett överklagande och att lämna en framställning utan åtgärd utgjorde inte myndighetsutövning (avvisning)

Not 177. Ansökan av Elmar H. om rättsprövning alternativt resning. - Hos regeringen sade sig Elmar H. överklaga ett ärende hos Socialstyrelsen angående inspektion i december 1993 av hans läkarmottagning. Vidare framförde han klagomål beträffande Socialstyrelsens sätt att genomföra inspektionen. Han yrkade också att regeringen skulle förelägga Socialstyrelsen att lämna ut vissa handlingar. -Regeringen (Socialdepartementet, 1998-06-17): Regeringen tar inte upp Elmar H:s överklagande till prövning. Regeringen vidtar ingen åtgärd med anledning av de övriga yrkandena som framställts i ärendet. - Skälen för regeringens beslut. Av handlingarna i ärendet framgår inte att Socialstyrelsen i inspektionsärendet fattat något beslut som kunde överklagas enligt bestämmelserna i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. som var tillämplig vid den aktuella tidpunkten. Överklagandet kan därför inte tas upp till prövning. - Framställningar om utlämnande av allmän handling prövas i särskild ordning enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Det ankommer inte på regeringen att pröva Elmar H:s framställning vad gäller utlämnande av handlingar som avser Socialstyrelsens inspektion. - Det ankommer inte heller på regeringen att utöva tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar och i övrigt fullgör sina åligganden. Elmar H:s klagomål mot hur Socialstyrelsen genomfört inspektionen i hans läkarmottagning kan därför inte föranleda någon åtgärd från regeringen. - Elmar H. ansökte om rättsprövning alternativt resning. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. att regeringen vägrat att ta upp hans överklagande till såväl rättslig som saklig prövning. - Regeringsrätten (1998-09-29, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att ansökan har gjorts av enskild part i ett förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen samt att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Regeringens beslut i förevarande ärende kan inte anses vara ett sådant beslut i ett förvaltningsärende som innebär myndighetsutövning mot Elmar H.. Ansökan om rättsprövning kan därför inte tas upp till prövning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Elmar H. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning och avslår ansökningen om resning. (fd II 1998-09-16, Berendt)

*REGI

*INST