RÅ 1998 not 181

Rätt till logopedbehandling (resningsärende, avslag) / I mål om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (avslag)

Not 181. Ansökan av Ulrika W.-J. om resning. - Omsorgsnämnden i Östersunds kommun avslog den 24 maj 1995 en ansökan av Ulrica W.-J. om rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av logopedbehandling en gång i veckan. Ulrica W.-J. överklagade beslutet hos Länsrätten i Jämtlands län, som enligt dom den 23 november 1995 undanröjde beslutet och återförvisade målet till omsorgsnämnden för ny handläggning. Kammarrätten i Sundsvall avslog genom dom den 25 oktober 1996 omsorgsnämndens överklagande av länsrättens dom. Sedan omsorgsnämnden fullföljt sin talan, upphävde Regeringsrätten genom dom den 3 juli 1997 (Anm.: se RÅ 1997 ref. 49 II) underinstansernas domar och fastställde omsorgsnämndens beslut. - Ulrica W.-J. ansökte om resning. Som grund för resning anförde hon följande. Regeringsrätten hade inte avgjort målet i enlighet med lagstiftarens intentioner. Riksdagens avsikt med LSS var att ge vissa personer med funktionshinder en garanti för att få sina behov tillgodosedda i fall behovet inte tillgodosågs genom annan lagstiftning. LSS var alltså tänkt som en rättighetslag inom vård och omsorg för en speciell krets människor. - Regeringsrätten (1998-10-02, Björne, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Ulrica W.-J. har inte visat att det föreligger någon omständighet som utgör grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-09-23, Holmstedt)

*REGI

*INST