RÅ 1998 not 195

Avdrag för ränta på vinstandelslån (förhandsbesked) / Lagen mot skatteflykt ansågs tillämplig på ränta på vinstandelslån (förhandsbesked)

Not 195. Överklagande av AB X av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade AB X, som avsåg att emittera ett konvertibelt vinstandelslån vilket förföll till betalning år 2096,dels om avdragsrätt för ränta på lånet förelåg enligt 2 § 9 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, dels om rätt till avdrag för rörlig ränta på lånet kunde nekas på annan grund, t.ex. på grund av att lånet liknade en aktie, dels om förfarandet med att utbetala rörlig ränta på lånet stred mot lagen (1995:575) mot skatteflykt. - I sin ansökan anförde AB X bl.a: Som framgår av beskrivningen ovan uppvisar de konvertibla vinstandelslån (KVB) som bolaget överväger att emittera stora likheter med en vanlig aktie. All avkastning tillfaller i princip innehavarna av KVB. KVB-innehavarna kontrollerar bolaget via stiftelsen. Lånet fungerar som ett eget kapitalinstrument i övrigt. Vad som skiljer en KVB från en aktie är bl.a. att en KVB inte formellt har rösträtt på bolagets bolagsstämma, att lånebeloppet skall återbetalas för det fall att konvertering inte sker samt framför allt att en KVB rent civilrättsligt är ett lån och inte eget kapital. - Det är ett väl känt faktum att en aktie i princip kan fungera som ett förlagslån och att ett förlagslån i princip kan fungera som en aktie. Som angivits ovan är det vissa kriterier som avger om ett värdepapper skall vara en aktie eller ett förlagslån. Kvalificeringen får betydelse i en rad sammanhang. Ett lån skall exempelvis tas upp som en skuld i balansräkningen vilket bl.a. får till följd att 1ånet skall beaktas vid kravet på upprättande av kontrollbalansräkning. - Skatterätten vilar på civilrätten. Anges i skatterättslig lagstiftning begreppet aktie avses därmed en aktie på det sätt detta värdepapper definierats i aktiebolagslagen. Detsamma gäller för ett vinstandelslån och ett konvertibelt vinstandelslån. För att skatterättsligt kunna omklassificera ett vinstandelslån till att vara en aktie torde krävas att det är fråga om en felrubricerad rättshandling, dvs. att man kallat en aktie enligt aktiebolagslagens definition för ett vinstandelslån. Alternativt kan man också tänka sig en omklassificering då fråga är om en skenrättshanding. - I detta fall torde det vara uteslutet att omklassificera det aktuella konvertibla vinstandelslånet till att anses vara en aktie då det rent civilrättsligt är ett vinstandelslån och inte en aktie. Det är med andra ord inte fråga om någon felrubricerad rättshandling. Det konvertibla vinstandelslånet är inte heller upprättat för skens skull utan avsikten är att det skall fungera på det sätt som anges i villkoren vid dess utgivande. - Skatterättsnämnden (1998-03-10, Ersson, ordf., Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz; Virin skiljaktig): Förhandsbesked. - Eftersom lånet är avsett att utbjudas till teckning på den allmänna marknaden skulle AB X vara berättigat till avdrag för den av vinsten beroende räntan vid en tillämpning av 2 § 9 mom. tredje stycket a) lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. Med hänsyn emellertid till det inflytande som fordringshavaran avses tillförsäkras över stiftelsens aktier i AB X finner nämnden att det skulle strida mot syftet med bestämmelserna i 2 § 9 mom. SIL att medge avdrag. Med hänsyn härtill och till att även övriga i 2 § lagen (1995:575) mot skatteflykt uppställda villkor får anses vara uppfyllda har AB X inte rätt till avdrag. - AB X överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet och med beaktande av i ansökan angivna förutsättningar, skulle förklara att förfarandet att utbetala rörlig ränta på det konvertibla vinstandelslånet inte stred mot lagen (1995:575) mot skatteflykt och att bolaget därför var berättigat till avdrag för ifrågavarande ränta. - Riksskatteverket yrkade att frågorna 1 och 2 skulle besvaras med nej respektive ja. Verket hemställde vidare att det lämnade svaret på fråga 3 skulle fastställas. - Regeringsrätten (1998-10-16, Werner, Lindstam, Billum, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten tar inte ställning till frågan om de i ansökan om förhandsbesked beskrivna åtgärderna står i överensstämmelse med bestämmelserna i aktiebolagslagen (1975:1385) och stiftelselagen (1994:1220) men gör sin prövning med utgångspunkt i att så är fallet. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1998-09-22, Sundin)

*REGI

*INST