RÅ 1998 not 221

Socialnämnds beslut att avslå en begäran om förnyad utbetalning av ett tidigare beviljat och utskickat men inte i tid avhämtat socialbidrag ansågs inte kunna överklagas genom förvaltningsbesvär

Not 221. Överklagande av Sahra M.-H. ang. utbetalning av bistånd enligt socialtjänstlagen. - Genom beslut den 24 oktober 1994 avslog Sociala distriktsnämnden Centrum i Lunds kommun en begäran av Sahra M.-H. om utbetalning av beviljat och tidigare utskickat ekonomiskt bistånd för perioden den 9 juli - den 14 oktober 1993 om sammanlagt 15 421 kr. Beslutet motiverades med att hennes behov redan tillgodosetts. - I överklagande vidhöll Sahra M.-H. sin begäran. -Länsrätten i Malmöhus län (1995-06-29, ordf. Ivstam) avslog överklagandet med följande motivering: Enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:100) har den enskilde rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom biståndet skall den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. - Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Sahra M.-H. har 1993, genom flera olika beslut av sociala distriktsnämnden, beviljats medel under sommaren och hösten om sammanlagt 15 421 kr, av vilka 13 921 kr avser ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till uppehälle och 1 500 kr utgör en särskild ersättning till barnfamiljer i behov av semester och rekreation. Hon har underlåtit att lösa ut utbetalningsavierna, då hon betraktat dessa som säkra pengar. Istället har hon lagt undan avierna för att med hjälp av dessa täcka en skuld till sin far. Avierna har endast haft en giltighetstid om en månad, vilket framgått av avierna, och när Sahra M.-H. försökt lösa ut dem på posten har hon upplysts om att de inte längre varit giltiga och att pengarna återgått till distriktsnämnden. Sahra H.-H. har sedan ansökt om utbetalning av tidigare beviljat och utskickat bistånd men genom det överklagade beslutet fått avslag på denna ansökan. - Länsrätten har inhämtat yttrande från Länsstyrelsen i Malmöhus län, sociala enheten, som anser att överklagandet skall avslås och i huvudsak anför följande. Normalt sett kan en myndighet inte ändra ett gynnande beslut. Om den enskilde genom vilseledande uppgifter får ett gynnande beslut finns emellertid möjlighet för myndigheten att ändra detta. I det aktuella ärendet torde ansökan om socialbidrag ha avslagits om distriktsnämnden haft kännedom om Sahra M.-H:s innehav av kontanta medel. - Länsrätten gör följande bedömning. - Sahra M.-H. yrkar att få utbetalning av tidigare beviljade medel om sammanlagt 15 421 kr. Av den summan utgör 1 500 kr en särskild ersättning till semester och rekreation, vilket ej beviljats med stöd av 6 § socialtjänstlagen. Övrig del har utgått som ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Den enskilde är berättigad till ekonomiskt bistånd endast då dennes behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Sahra M.-H. har i samband med önskemål om förvärv av en kryddbutik i Lund erhållit en större summa pengar av sin far för att investera i butiken. Hon har uppgett att hon inte kunnat erhålla lån genom någon bank i Sverige. Hon vände sig därför till sin far och erhöll pengar av honom. Oaktat att syftet med pengainnehavet således inte var att tillgodose hennes behov av medel till sin försörjning har hon valt att ta viss del av pengarna till just detta ändamål. Genom detta har hon således kunnat tillgodose och faktiskt tillgodosett sitt behov för de perioder under sommaren och hösten 1993 som socialnämnden beviljat henne ekonomiskt bistånd. Det förhållandet att hon valt att avvakta med inlösen av utbetalningsavierna till ett senare tillfälle kan inte medföra att socialnämnden skall vara skyldig att på nytt utge medlen till henne då hon uppenbarligen klarat sitt uppehälle utan socialbidragspengarna. Sahra M.-H:s ansökan att nu återfå tidigare beviljat bistånd bör med beaktande av ovanstående ses som en begäran om bistånd till återbetalning av den skuld som hon inte kunnat betala till sin far. Som huvudregel utgår inte bistånd till skulder och det har i målet inte framkommit något som motiverar att bistånd skall beviljas till detta. Sociala distriktsnämndens beslut är således riktigt. - Sahra M.-H. överklagade länsrättens dom med yrkande att från sociala distriktsnämnden få utbetalt beloppet 15 421 kr jämte ränta enligt 3 § räntelagen. Hon anförde bl.a. följande. Hennes ansökan avsåg endast utbetalning av medel som tidigare beviljats henne i enlighet med socialtjänstens bestämmelser om ekonomiskt bistånd. Att hon inte löste in utbetalningsavierna inom den tid, som de var gällande, berodde enbart på en villfarelse om svenska postbefordringsbestämmelser. Länsrättens resonemang att hennes ansökan borde ses som en ny begäran om bistånd för återbetalning av den skuld hon inte kunnat betala till sin far var felaktigt. Någon lånesituation förelåg inte eftersom ett lån förutsatte en överenskommelse mellan långivare och låntagare. Länsrätten hade felaktigt ansett att faderns pengar stod till hennes fria förfogande. Hon hade emellertid endast mottagit pengarna i deposition och ägde inte disponera över dem annat än för avsett ändamål. - Kammarrätten i Göteborg (1995-11-10, Dyhre, Hansson, Berg): Sociala distriktsnämnden har, såvitt framgår av utredningen, inte upphävt besluten den 9 juli, den 4 augusti, den 7 september och den 14 oktober 1993, varigenom Sahra M.-H. beviljats bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen med ett sammanlagt belopp om 15 421 kr. Huruvida Sahra M.-H. på grund av dessa beslut har en fordran mot sociala distriktsnämnden utgör en fråga som inte kan prövas av kammarrätten. - Sahra M.-H. har i kammarrätten uppgivit att hennes ansökan om utbetalning av angivet belopp inte skall uppfattas som en ansökan om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen till återbetalning av en skuld. Kammarrätten saknar vid detta förhållande anledning att pröva om Sahra M.-H. har rätt till bistånd i angivet hänseende. - Kammarrätten avvisar Sahra M.-H:s yrkande om utbetalning av tidigare beviljat bistånd och avskriver målet i övrigt från vidare handläggning. - Sahra M.-H. överklagade kammarrättens beslut såvitt gällde avvisning av hennes yrkande om att utfå av sociala distriktsnämnden beviljat bistånd och beviljad fondersättning med sammanlagt 15 421 kr jämte ränta. Som grund anförde hon bl.a. att kammarrätten felaktigt avvisat hennes talan, eftersom distriktsnämndens överklagade beslut den 24 oktober 1994 rimligen måste ha förutsatt att de tidigare besluten om bistånd och fondersättning upphävts. - Regeringsrätten (1998-11-06, Werner, Rundqvist, Billum): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 73 § socialtjänstlagen (1980:620) anges genom uppräkning i vilka fall talan får föras mot socialnämndens beslut. Enligt den i målet aktuella lydelsen av paragrafen fick nämndens beslut om bistånd enligt 6 § överklagas till länsrätten. Sahra M.-H. har emellertid i sin nu aktuella framställning inte ansökt om bistånd av nämnden, utan endast begärt förnyad utbetalning av tidigare beviljat och utskickat socialbidrag. Nämndens beslut att inte ånyo utbetala medlen har därför inte kunnat överklagas genom förvaltningsbesvär. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens beslut innehåller i den del som avses med överklagandet. (Regeringsråden Hulgaard och Nilsson hade skiljaktig mening och anförde: Frågan i målet är huruvida sociala distriktsnämndens beslut att avslå Sahra M.-H:s ansökan om ny utbetalning innebär att de tidigare besluten om bistånd återkallats eller ändrats på ett sådant sätt att hon har rätt att överklaga beslutet. - Nämndens beslut att avslå ansökan om utbetalning har motiverats med att Sahra M.-H:s behov redan hade tillgodosetts. Beslutet innebär i praktiken detsamma som ett uttryckligt återkallande av de tidigare besluten om bistånd. Det bör därför likställas med ett sådant beslut. Sahra M.-H. har således haft rätt att överklaga beslutet och få prövat om förutsättningar för en återkallelse förelåg. Vad nu sagts gäller dock inte det belopp om 1 500 kr av det omtvistade biståndet som enligt vad som upplysts i målet inte beviljats som bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen utan resterande 13 921 kr. - Länsrätten har prövat Sahra M.-H:s överklagande med utgångspunkt i att det var fråga om en begäran om bistånd till återbetalning av skuld. Kammarrätten har, sedan hon förklarat att begäran avsåg utbetalning av det tidigare beviljade biståndet och inte skulle uppfattas som länsrätten gjort, avvisat yrkandet om utbetalning av tidigare beviljat bistånd och avskrivit målet i övrigt från vidare handläggning. - Underinstansernas avgöranden bör därför upphävas och målet återförvisas till länsrätten för prövning av frågan om förutsättningar förelegat för att återkalla beslutet enligt 6 § socialtjänstlagen om bistånd med 13 921 kr.) (fd II 1998-10-13, Noring)

*REGI

*INST