RÅ 1998 not 34

Ansökan av Herbert B. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring

Not 34. Ansökan av Herbert B. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Kristianstads läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 27 februari 1992 att Herbert B. inte var berättigad till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eftersom socialförsäkringsnämnden funnit att de sjukdomsbesvär som han hade angett inte hade orsakats av arbetsskada som avses i 2 kap. 1 § nämnda lag. Herbert B. överklagade beslutet till Länsrätten i Kristianstads län, som enligt dom den 11 november 1992 avslog överklagandet. Herbert B. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som enligt dom den 30 december 1993 instämde i länsrättens bedömning och därför inte ändrade den överklagade domen. Sedan Herbert B. överklagat kammarrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 31 mars 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Herbert B. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Försäkringsöverdomstolen beaktade inte en röntgenundersökning från den 10 oktober 1994, eftersom undersökningen kom in en vecka för sent till domstolen. Han blev felbedömd av försäkringskassans handläggare som dessutom var svår att få personlig kontakt med. Han hade aldrig lyckats få kontakt med förtroendeläkaren. Hans hälsotillstånd hade förändrats mycket till det bättre sedan han slutade arbeta och idag levde han praktiskt taget utan smärtstillande tabletter. -Regeringsrätten (1998-03-06, Björne, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Regeringsrätten - som konstaterar att ett röntgenutlåtande från den 10 oktober 1994 fanns tillgängligt hos Försäkringsöverdomstolen vid tiden för dess avgörande av frågan om prövningstillstånd - finner att Herbert B. inte har visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-02-10, Nielsen)

*REGI

*INST