RÅ 1998 not 56

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål efter ärende som avgjorts genom skattemyndighets beslut

Not 56. Överklagande av Lennart S. i mål ang. inkomsttaxering 1991 och ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1989 och 1990. - Skattemyndigheten avvek från Lennart S:s deklaration på så sätt att avdrag för skuldräntor med 529 029 kr vägrades då beloppet inte styrkts. - Lennart S. överklagade skattemyndighetens beslut samt hemställde om anstånd med betalning av kvarstående skatt. - Skattemyndigheten beslutade dels att överlämna överklagandet till länsrätten utan föregående omprövning, dels att avslå ansökan om anstånd. -Länsrätten i Stockholms län (1992-09-24, ordförande Annell): Lennart S. har redan den 17 september 1991 ombetts styrka yrkat ränteavdrag. Trots att Lennart S. i november 1991 fått del av skattemyndighetens förfrågan har ränteavdraget ännu inte styrkts. - Mot bakgrund härav kan Lennart S. inte anses berättigad till yrkat avdrag för skuldräntor. Eftersom Lennart S. inte kan medges yrkat avdrag för skuldräntor föreligger inte heller förutsättningar för att medge anstånd med betalning av kvarstående skatt. - Länsrätten ändrar inte det överklagade beslutet rörande avdrag för skuldräntor. - Länsrätten medger inte anstånd med betalning av kvarstående skatt. - Hos kammarrätten yrkade Lennart S. att påförda inkomsttaxeringar för 1991 skulle undanröjas samt att "eftertaxering sker för taxeringsåren 89 t.o.m. 91 att taxera till inkomst av annan fastighet" (fastigheterna Kronan 23-24 i Falkenberg) med 55 683 kr för 1989, 0 kr för 1990 respektive 1991. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Fastighetsägarföreningen har medgivit att felperiodisering har skett för kalenderåren 1988, 1989 och 1990. Rättelse har skett i 1990 års räkenskaper. I räkenskaperna har rättelse skett enligt följande:

"Bokförd ränta 1990 1989 1988

-------------------------------------------------------Enligt huvudbok 529 029 kr 175 555 kr 65 147 kr

Rättelse av

periodiseringsfel

Korrigerad i 90 års

räkenskaper -187 247 kr +107 086 kr +80 161 kr

----------------------------------- 341 782 kr 282 641 kr 145 308 kr"

Vid den revision hans ombud utfört beträffande Hallands Fastighetsägares Service AB:s bokföring av hans fastigheter i samband med riktat skadeståndskrav mot fastighetsägarföreningen har framkommit, förutom ovan nämnda felperiodisering av räntor, att en reparationsfaktura har dubbelförts till ett belopp av 67 733 kr. Detta innebär att ett för högt reparationsavdrag har yrkats i 1991 års deklaration. Till följd av nämnda förhållanden bör taxeringarna rättas enligt följande:

"Reparationsavdrag Uppskjutet Redovisat

belopp F6

-----------------------------------------------------------1987-88 års tax 356 324 kr 0 kr - 54 026 kr

1988-89 års tax 119 676 kr 0 kr +242 238 kr

1989-90 års tax 673 960 kr 0 kr -382 109 kr

1990-91 års tax 307 723 kr 0 kr -137 486 kr

Tax år 1989 1990 1991-----------------------------------------------------------

Inkomst av

fastighet F6 242 238 kr -382 109 kr -137 486 kr

Återlagd fel-

periodiserad

ränta -80 161 kr -107 086 kr +187 247 kr

Dubbelbokförd

reparationsfaktura + 66 733 kr ------------------------------------------- +162 077 kr -489 195 kr +116 494 kr

Förlust att utnyttja

1986 års tax -52 368 kr

1988 års tax -54 026 kr

1990 års tax -116 494 kr -------------------------------------------

Att taxera, inkomst

av fastigheterna

Kronan 23-24 i

Falkenberg +55 683 kr -489 195 kr 0 kr

Utnyttjad förlust 91 0 kr 116 494 kr ----------

Rest förlust att utnyttja 372 701 kr"

Skattemyndigheten bestred bifall till yrkandet avseende avdrag för skuldräntor och anförde bl.a. följande. Frågan i målet är huruvida yrkat avdrag för räntekostnader skall medges eller ej. Yrkat avdrag för skuldräntor har inte styrkts. - Vad avser övriga yrkanden, gällande reparationskostnadsavdrag, bör kammarrätten inte ta upp frågan till prövning eftersom denna fråga förts in i målet först i kammarrätten. -Kammarrätten i Stockholm (1995-02-23, Rydholm, Dinnetz, Edelman): Bestämmelser om förfarandet vid talan angående 1989 och 1990 års taxeringar finns i taxeringslagen (1956:623). Av 115 § denna lag följer att eftertaxering inte kan åsättas på talan av skattskyldig. Lennart S:s talan angående eftertaxering för nu aktuella taxeringsår lämnas därför utan avseende. - Länsrätten har i den överklagade domen, såvitt här är i fråga, prövat frågan om Lennart S. har rätt till avdrag för skuldräntor vid 1991 års inkomsttaxering. - Bestämmelser om förfarandet vid talan angående 1991 års taxering finns i nya taxeringslagen (1990:324). Av 6 kap. 18 och 19 §§ denna lag följer att en talan inte får ändras på annat sätt än att klaganden får framställa ett nytt yrkande om inte en ny fråga därigenom förs in i målet. Som ändring av talan anses inte när klaganden inskränker sin talan eller, utan att frågan som är föremål för prövning ändras, åberopar en ny omständighet. - Kammarrätten finner med anledning av vad som antecknats i det föregående att kammarrätten inte kan pröva överklagandet i vidare mån än vad avser frågan om rätt till avdrag för skuldräntor vid 1991 års inkomsttaxering. I kammarrätten framställt yrkande om återföring av reparationsavdrag vid 1991 års taxering genom eftertaxering kan således inte tas upp till prövning i målet. Frågan om förlustavdrag kan inte heller prövas av kammarrätten i detta mål. - Vad Lennart S. anfört i kammarrätten och vad i övrigt förevarit i målet visar inte att han har rätt till numera yrkade avdrag för skuldräntor vid 1991 års taxering. - Kammarrätten avslår överklagandet såvitt avser avdrag för skuldräntor vid 1991 års taxering och avvisar Lennart S:s talan i övriga delar. - I en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 19 april 1995 anförde Lennart S. reservationsvis besvär över kammarrättens dom avseende inkomsttaxeringarna 1989, 1990 och 1991. Lennart S. hade därefter fullföljt besvären endast såvitt avsåg inkomsttaxeringen 1991. - Lennart S. yrkade i första hand att han vid 1991 års inkomsttaxering skulle medges avdrag för skuldräntor med sammanlagt 529 029 kr. Av beloppet hänförde sig 345 615 kr till år 1990 och avsåg räntor till Länsbostadsnämnden med 20 811 kr, till Stadshypotek med 134 295 kr och till Gotabanken med 190 509 kr. Återstående räntebelopp hänförde sig egentligen till 1989 och 1990 års nu lagakraftvunna taxeringar. I andra hand yrkade Lennart S. att han vid 1991 års taxering skulle medges avdrag med det räntebelopp om 345 615 kr som hänförde sig till den taxeringen. - Riksskatteverket tillstyrkte Lennart S:s andrahandsyrkande. Enligt verket är det lämpliga att Lennart S. ansöker om resning om han önskar få avdrag för återstående räntebelopp vid 1989 och 1990 års taxeringar. -Lennart S. hade därefter, för den händelse att hans förstahandsyrkande rörande 1991 års taxering inte skulle bifallas, ansökt om resning avseende ränteavdrag vid 1989 och 1990 års taxeringar. - Regeringsrätten (1998-03-30, Werner, Sjöberg, Lindstam, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lennart S. har i Regeringsrätten inte framställt något yrkande beträffande kammarrättens beslut att avvisa talan angående 1989 och 1990 års inkomsttaxeringar. Dessa mål bör därför avskrivas. - Regeringsrätten finner att prövningstillstånd bör meddelas i målet gällande inkomsttaxering 1991. - Vid prövning av denna taxering finner Regeringsrätten att Lennart S. vid beräkning av inkomst av annan fastighet är berättigad till avdrag för skuldräntor med sammanlagt 345 615 kr. Hans andrahandsyrkande skall således bifallas. - 1989 och 1990 års inkomsttaxeringar har slutligt avgjorts av skattemyndigheten. Av 2 och 8 §§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som skall pröva resningsansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målen gällande avvisande av talan i fråga om inkomsttaxering 1989 och 1990, mål nr 2191--2192-1995. - Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd i målet gällande inkomsttaxering 1991, mål nr 2190-1995. - Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom såvitt avser 1991 års taxering och förordnar att Lennart S. vid beräkning av inkomst av annan fastighet skall medges avdrag för räntor med 345 615 kr. Det ankommer på skattemyndigheten att vidtaga de taxeringsåtgärder som föranleds av denna dom. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar denna till Kammarrätten i Stockholm för handläggning, mål nr 7719--7720-1997. (fd II 1998-03-04, Clémentz)

*REGI

*INST