RÅ 1998 not 79

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Fastighetsägares rätt att överklaga beslut om bygglov / Ägare till närbelägen fastighet ansågs inte ha talerätt ang. bygglov för garage / Laga grund förelåg inte för att tillerkänna part i mål om bygglov ersättning för rättegångskostnader

Not 79. Överklagande av Kerstin J. ang. bygglov för garage. - Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beviljade den 16 november 1995 bygglov för uppförande av garage på fastigheten Marstrand 20:2. - Kerstin J. delägare till fastigheten Marstrand 22:7, överklagade beslutet. -Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län (1996-04-29) avvisade överklagandet med följande motivering: Länsstyrelsen har tidigare prövat ett överklagande från Kerstin J. rörande beviljat bygglov för bl.a. tillbyggnad av en takkupa på den nu aktuella fastigheten Marstrand 20:2. Länsstyrelsen ansåg därvid att även om takkupan var synlig från Kerstin J:s fastighet påverkade den förhållandena på hennes fastighet i så ringa grad att hon inte kunde anses särskilt berörd. Länsstyrelsen avvisade på grund därav hennes överklagande. Kammarrätten har därefter avslagit hennes överklagande av länsstyrelsens beslut. - Det nu planerade garaget skall enligt bygglovhandlingarna placeras på en redan befintlig biluppställningsplats på fastigheten. Garaget skall placeras invid en drygt två meter hög mur. Av garaget kommer endast en del av taket att vara synligt från Kerstin J:s fastighet. Med hänsyn härtill, garagets låga placering i förhållande till klagandens fastighet och omständigheterna i övrigt anser länsstyrelsen att byggnadsföretaget i än mindre grad än tidigare uppförd takkupa påverkar förhållandena på hennes fastighet. - Mot bakgrund av det sagda anser länsstyrelsen inte att Kerstin J. kan anses särskilt berörd av garagebyggnaden och hon är således inte berättigad att överklaga byggnadsnämndens beslut. (Jfr RÅ 1992 ref. 81). - Kerstin J. överklagade beslutet med yrkande att hennes talan skulle prövas i sak. - Kammarrätten i Göteborg (1996-07-18, Rispe, Sjöbeck, Eskilsson) instämde i länsstyrelsens bedömning och ändrade därför inte det överklagade beslutet. - Kerstin J. fullföljde sin talan. - Olle A., ägare av fastigheten Marstrand 20:2, bestred bifall till överklagandet och yrkade för egen del ersättning för sina kostnader i det aktuella målet och ett av Regeringsrätten samtidigt avgjort mål (Anm.: se RÅ 1998 not. 78) med sammanlagt 3 000 kr. - Boverket avgav yttrande. - Regeringsrätten (1998-04-09, Tottie, Werner, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I plan- och bygglagen (1987:10), PBL anges inte vem som har rätt att överklaga beslut enligt lagen. Besvärsrätten får därför bedömas enligt bestämmelsen i 22 § förvaltningslagen (1986:223), där det anges att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot. - Vad gäller beslut om bygglov anses enligt fast praxis sådana beslut angå, förutom sökanden, ägare till de fastigheter som gränsar direkt till den fastighet bygglovet gäller och därutöver ägare till fastigheter i nära grannskap som är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av det byggande som avses med bygglovet, naturförhållandena på platsen m.m. - Av handlingarna i målet framgår att fastigheten Marstrand 20:2, på vilken garagebyggnaden finns, och Kerstin J:s fastighet ligger snett emot varandra på varsin sida om en gata. Garagebyggnaden kan visserligen till viss del ses från Kerstin J:s fastighet. Denna omständighet kan emellertid med hänsyn till förhållandena på platsen inte anses tillräcklig för att garagebyggnaden skall anses beröra henne på ett sådant sätt att hon skall anses besvärsberättigad. På grund härav och då vad hon i övrigt anfört inte föranleder annan bedömning skall hennes överklagande lämnas utan bifall. - Någon skyldighet för part att utge ersättning för rättegångskostnader i mål om bygglov finns inte föreskriven (jfr RÅ 1981 2:20). På grund därav och då det ej heller i övrigt finns laga grund för att tillerkänna Olle A. ersättning för kostnader i målet skall hans yrkande därom lämnas utan bifall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. - Regeringsrätten avslår Olle A:s yrkande om ersättning för kostnader i målet. (fd II 1998-03-19, Landelius)

*REGI

*INST