RÅ 1999 not 108

Riksbanksanställdas anmälningar om värdepappersinnehav ansågs omfattas av sekretess

Not 108. Överklagande av Mikael G. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Mikael G., Dagens Industri, begärde hos Sverige Riksbank att få kopior på de anmälningar av innehav av värdepapper och aktier som delar av personalen i Riksbanken var skyldiga att rapportera. -Riksbanken (1999-03-25): De uppgifter som Ni begär att få ta del av omfattas av sekretess enligt 9 kap. 23 § sekretesslagen (1980:100). Enligt denna bestämmelse gäller sekretess för sådan uppgift hos myndighet om innehav av finansiella instrument som har lämnats till myndigheten till följd av 9 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada eller men. - 9 kap. 5 § riksbankslagen föreskriver att ledamöter i fullmäktige samt sådana anställda och uppdragstagare hos Riksbanken som Riksbanken bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detsamma gäller ändringar i innehavet. - Vid bedömning av om uppgifterna kan offentliggöras bör enligt förarbetena till lagbestämmelsen (prop. 1990/91:42 s. 111) presumtionen vara att de inte får lämnas ut. - Det kan inte anses stå klart att de uppgifter om innehav av finansiella instrument som vissa anställda i Riksbanken har rapporterat internt kan röjas utan att dessa anställda lider men av att uppgifterna offentliggörs. Sekretess gäller således för uppgifterna. - Med hänvisning till vad som ovan anförts avslås framställningen. - Mikael G. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1999-05-05, Werner, Rundqvist, Lavin, Hulgaard, Schäder): Regeringsrätten gör samma bedömning som Riksbanken. - Regeringsrätten avslår Mikael G:s överklagande. (fd II 1999-04-20, Liljeros)

*REGI

*INST