RÅ 1999 not 122

Påstående om rätt till partsinsyn i sekretessmål (avslag) / Rätt till partsinsyn i sekretessmål? (resningsärende, avslag)

Not 122. Ansökan av Johan K. om resning i mål ang. utlämnande av allmänna handlingar. - Johan K. begärde hos Socialstyrelsen att få ta del av till Socialstyrelsen inkomna journalhandlingar från primärvården i Kiruna. Socialstyrelsen lämnade ut samtliga journalhandlingar utom en journalanteckning daterad den 18 januari 1995 och två meningar i ett vårdintyg daterat den 19 januari 1995. Socialstyrelsen avslog genom beslut den 22 maj 1998 en framställan av Johan K. att få ta del av journalhandlingarna i dessa delar. Johan K. överklagade beslutet. I dom den 3 juli 1998 avslog Kammarrätten i Stockholm överklagandet. Regeringsrätten beslöt den 17 december 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Johan K. ansökte om resning. Han anförde bl.a. att han hade dömts till tvångsvård på falska bevis och eftersom han ansökt om resning i målet om vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, vilket omnämndes i hans begäran till Socialstyrelsen, ägde han enligt 16 ∍ förvaltningslagen (1986:223) och 43 ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291) en obestridlig rätt att få fullständig del av handlingarna. Ett avslag på hans begäran stred därmed uppenbart mot svensk lag. Kammarrätten hade genom sin dom grovt förbisett föreskrifterna. -Regeringsrätten (1999-05-31, Werner, Lindstam, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b ∍ förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Johan K. har inte visat att det föreligger sådana skäl. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-04-28, I. Larsson)

*REGI

*INST