RÅ 1999 not 170

Beslut att anta detaljplan för område inom nationalstadspark (avslag) / Beslut att anta detaljplan för område inom nationalstadspark (rättsprövning, avslag)

Not 170. Ansökan av Greger och Ingegerd C. samt Mait W. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. - Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslöt den 4 december 1995 att anta detaljplan för del av kv. Ruddammen m.m. inom stadsdelen Norra Djurgården. Efter överklaganden upphävde regeringen, efter medgivande av kommunen, beslutet såvitt det avsåg ett med B betecknat område avsett för bostadsbebyggelse, men avslog överklagandena i övrigt i beslut den 21 november 1996. Efter ansökningar om rättsprövning upphävde Regeringsrätten i dom den 29 maj 1998 regeringens beslut och visade ärendet åter till regeringen för ny behandling (RÅ 1998 not. 101). Regeringsrätten ansåg sammanfattningsvis att regeringens beslut i planärendet inte stred mot plan- och bygglagen (1987:10), PBL, och att anläggandet av en gång- och cykelväg samt uppförandet av byggnaden för Fysikcentrum var förenliga med bestämmelserna i 3 kap. 7 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., NRL. Däremot ansåg Regeringsrätten att anläggandet av en tillfartsväg över Roslagsbanan inte var förenlig med sistnämnda bestämmelser. Kommunen lämnade den 17 juni 1998 medgivande till regeringen att undanta även den del av detaljplanen som Regeringsrätten funnit strida mot 3 kap. 7 § NRL. Regeringen (Miljödepartementet, 1999-01-19) upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen såvitt avsåg dels det med B betecknade området som undantagits i regeringens tidigare beslut, dels ett område kring tillfartsvägen över Roslagsbanan som närmare angetts på en kartbilaga till beslutet. - Greger och Ingegerd C. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut, eftersom det klart stred mot 3 kap. 7 § NRL. De anförde i huvudsak följande. Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan har numera inför regeringen skriftligen bekräftat att den bild nr 9B med vy från Koppartälten i Haga som de tillsammans med Stockholms kommun åberopade inför Regeringsrättens tidigare prövning är missvisande i så måtto att bilden bara återger cirka 70 procent av Fysikcentrumbyggnadens verkliga längd. Även viss höjdjustering har de facto medgetts i den nya bild som tillställts regeringen. Emellertid är även den nya bilden behäftad med kvarvarande felaktigheter, bl.a. beträffande trädridån bakom byggnaden och den grönska som täcker den nedersta delen av byggnaden. Därigenom framstår byggnaden som påtagligt mindre än i verkligheten och byggnaden kommer att dölja horisontlinjen. Vidare framgår det av stadsbyggnadskontorets rapport från oktober 1997 "Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur" att byggnaden planeras att byggas i en svag men viktig spridningslänk och biotop bestående av gamla tallar och död ved. Kommunen har tidigare lämnat ofullständiga och vilseledande uppgifter om innehållet i rapporten. Slutligen saknar de reviderade planhandlingarna uppgift om hur trafikmiljöfrågorna skall lösas i och med att vägen och bron över Roslagsbanan utgått. Planhandlingarna uppfyller därför inte kraven i 5 kap. 9 § tredje stycket PBL. I övrigt vidhåller Greger och Ingegerd C. sin tidigare till Regeringsrätten framförda inställning att tunnelrören med intilliggande gång- och cykelväg vid Roslagstull ligger inom nationalstadsparkens gränser och att ett intrång därmed föreligger i skyddsbestämmelserna. Sökandena yrkar också att Regeringsrätten inhämtar yttranden från Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. - Mait W. ansökte om rättsprövning och yrkade att planen skulle upphävas. Hon åberopade samma omständigheter som Greger och Ingegerd C. som grund för sin ansökan. Mait W. åberopade därutöver två vetenskapliga artiklar om miljöns inverkan på stress samt en artikel ur Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturmiljövård om det historiska landskapets kulturvärden. Mait W. begärde vidare att yttranden skulle inhämtas från Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Om så inte skedde förbehöll hon sig rätten att hemställa om muntlig förhandling och syn. -Regeringsrätten (1999-07-12, Werner, Billum, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen innefattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten gör i det nu aktuella målet följande bedömning. - Av 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer att Regeringsrättens bedömning skall ske med tillämpning av äldre bestämmelser. - Med hänsyn till den utredning som åberopats i målet finner Regeringsrätten inte skäl att inhämta yttrande från Boverket, Naturvårdsverket eller Riksantikvarieämbetet. Regeringsrätten finner inte heller skäl att i detta mål förordna om muntlig förhandling eller syn. - Sökandena har gjort gällande att regeringens beslut strider mot 5 kap. 9 § tredje stycket PBL, eftersom den nya planen inte innehåller något om hur den uteslutna tillfartsvägen över Roslagsbanan skall ersättas. Därmed framgår inte hur planen reglerar trafikmiljön. Vidare har sökandena hävdat att beslutet strider mot 3 kap. 7 § NRL genom att den planerade bebyggelsen medför intrång i naturmiljön och skador på det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt i nationalstadsparken. - Vad först gäller frågan om den i den nu aktuella planen uteslutna tillfartsvägen över Roslagsbanan kan konstateras att trafiken till och från Fysikcentrum får gå via de tre övriga tillfarterna, dvs. via industriområdet Albano, Ruddammsvägen och Roslagstullsbacken. Jämfört med den tidigare planen kommer detta uppenbarligen att medföra en viss ökning av trafikbelastningen på de kvarvarande tillfarterna. Den förändring som skett är emellertid inte av sådan karaktär eller omfattning att den ändrade planen kan anses strida mot den av sökandena angivna bestämmelsen i PBL. - I Regeringsrättens dom den 29 maj 1998 i det tidigare rättsprövningsmålet har under rubriken Fysikcentrum redovisats en ingående prövning huruvida byggnaden genom sitt läge eller sin storlek och utformning kan anses strida mot skyddsbestämmelserna för nationalstadsparken i 3 kap. 7 § NRL. Vid prövningen hade Regeringsrätten tillgång till olika ritningar och illustrationer samt besökte flera platser från vilka byggnaden kommer att bli synlig. Av handlingarna i det tidigare målet framgår att parterna redovisat skilda uppfattningar om de synintryck som förmedlats av bildmaterialet i målet, bl.a. avseende byggnadens storlek och illustrerad grönska. Det framgår vidare av handlingarna att sådana felaktigheter rörande illustrationerna som nu åberopats har påtalats redan i det tidigare målet och har således övervägts vid Regeringsrättens bedömning. Regeringsrätten finner inte att vad sökandena nu anfört i denna del om bildmaterialet eller i övrigt påtalat rörande bebyggelsens inverkan på de biologiska spridningsvägarna eller på biotopen föranleder en annan bedömning än den Regeringsrätten tidigare gjort. Regeringsrätten finner alltså att tillkomsten av byggnaden inte kommer att innebära intrång i parklandskap eller naturmiljö och inte heller kommer att skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt. - Vad sökandena i övrigt anfört om nationalstadsparkens gränser föranleder inte annan bedömning än den som redovisats i Regeringsrättens dom den 29 maj 1998 under rubriken Gång- och cykelförbindelse vid Roslagstull. Således strider beslutet inte heller i denna del mot bestämmelserna i 3 kap. 7 § NRL. - Sammanfattningsvis finner Regeringsrätten att regeringens avgörande inte strider mot någon rättsregel på det sätt sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att regeringens avgörande i övrigt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandena om att inhämta yttranden från Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet samt yrkandena om muntlig förhandling och syn. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1999-06-15, Sandbäck)

*REGI

*INST