RÅ 1999 not 185

Medgivande till fastighetsbildning vägrat (avslag) / Medgivande till fastighetsbildning vägrat (rättsprövning, avslag)

Not 185. Ansökan av Ylva W. och Gösta W. om rättsprövning av ett beslut ang. fastighetsbildning.- Byggnadsnämnden i Tanums kommun (1995-12-12) vägrade med hänvisning till 3 kap. 3 § fastighetsbildningslagen (1970:988) medgivande till fastighetsbildning avseende Tanums-Gissleröd 1:43 i kommunen. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, numera Västra Götalands län (1996-11-04) överklagandet. - Ylva W. och Ragna S. överklagade länsstyrelsens beslut. De framhöll bl.a. att den önskade fastighetsbildningen inte skulle försvåra tillgängligheten till stranden eller inverka negativt på friluftslivet. Den skulle inte heller försvåra områdets ändamålsenliga användning eller motverka en lämplig planläggning av området. En klyvning förenklade för generationsskiften som förestod. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1998-03-19) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Av handlingarna framgår att fastigheten Tanums-Gissleröd l:43 är belägen inom kommunens kustzon som i sin helhet är av riksintresse enligt 3 kap. 2 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., NRL. Fastigheten ingår även i ett område som är av riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 2 kap. 6 § NRL. Enligt kommunens översiktsplan ingår fastigheten i Grebbestads samhällsområde där detaljplan krävs för all bebyggelseutveckling. - Regeringen konstaterar att det, med utgångspunkt bl.a. i de intressen som fastlagts i NRL, finns ett uttalat allmänt intresse av att området inte ytterligare tas i anspråk för bebyggelse. Som länsstyrelsen framhållit skulle den avsedda klyvningen kunna leda till en utvidgning av den nuvarande hemfridszonen och därmed föranleda olämplig bebyggelse och försvåra områdets ändamålsenliga användning. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset att motverka en sådan utveckling och Ylva W:s och Ragna S:s enskilda intresse av en klyvning av fastigheten, finner regeringen att det enskilda intresset bör stå tillbaka för det allmänna intresset. Vad Ylva W. och Ragna S. anfört utgör inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Ylva och Gösta W. ansökte om rättsprövning och anförde i huvudsak följande. Den förlust de led genom att förvägras klyvning var större än den påstådda förlust allmänheten skulle komma att lida. Det privata ägandets intresse hade i orimlig proportion fått stå tillbaka för allmänhetens intressen. En avstyckning i två fastigheter skulle på intet sätt förändra tomternas utnyttjande i förhållande till vad som gällde i dagsläget. En delning skulle ha en försumbar inverkan på allemansrätten. För dem skulle delningen innebära att familjerna kunde skapa var sitt boende mer oberoende av varandra. Inför ett generationsskifte är det av mycket stor vikt att tomten delades i två tomter. En önskan av ena parten att sälja skulle, på grund av fastighetens värde, innebära att den andra som önskade vara kvar av ekonomiska skäl skulle tvingas till försäljning. - Regeringsrätten (1999-09-06, Werner, Lindstam, Sandström, Hulgaard, Wennerström):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Gösta W. har inte varit part i ärendet hos regeringen. Hans ansökan om rättsprövning kan därför inte tas upp till prövning. - I målet har inte framkommit att regeringen överskridit gränserna för sitt handlingsutrymme i ärenden om medgivande till fastighetsbildning. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Gösta W:s ansökan. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1999-08-17, Eke)

*REGI

*INST