RÅ 1999 not 213

Bristande kommunicering i mål om arbetsskadeförsäkring (avslag)

Not 213. Ansökan av Arne L. om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa beslöt den 1 juli 1994 att Arne L. inte var berättigad till livränta eller annan ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Arne L. överklagade besluten. I dom den 13 december 1994 avslog Länsrätten i Västernorrlands län överklagandet. Enligt dom den 27 juni 1996 avslog Kammarrätten i Sundsvall Arne L:s överklagande av länsrättens dom. Sedan Arne L. överklagat kammarrättens dom, beslöt Regeringsrätten den 29 november 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Arne L. ansökte om prövningstillstånd och begärde att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till försäkringskassan för ny handläggning och prövning. Han åberopade ett intyg den 30 april 1997 av överläkaren Bo Norgren vid ortopedkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Vidare hävdade hand att hans arbetsskadeärende handlagts felaktigt hos försäkringskassan, eftersom kommunikation enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) inte hade skett. -Regeringsrätten (1999-10-12, Werner, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar Arne L:s framställning som en ansökan om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Enligt anteckning i försäkringskassans akt har Arne L. fått en kopia av föredragningspromemorian, som innehåller förslag till beslut, samt bilagor den 2 maj 1994. Han har yttrat sig över förslaget den 4 maj 1994. Försäkringskassan får alltså anses ha fullgjort sin kommunikationsplikt. Vad Arne L. anfört i övrigt är inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-09-28, Hedlund)

*REGI

*INST