RÅ 1999 not 289

Sekretess ansågs föreligga för skattemyndighets beslut att uppdra åt annan skattemyndighet att fatta beslut i visst ärende eller viss grupp av ärenden

Not 289. Överklagande av Karl-Olof N. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Karl-Olof N. begärde hos Skattemyndigheten i Gävleborgs län att få del av namnuppgifter över den eller de fysiska personer där Lokala skattekontoret i Hudiksvall beslutat om överföring av beslutsbehörigheten till annan skattemyndighet under tiden den 1 januari 1997 - 1 februari 1998. -Skatteförvaltningen (1998-06-26, Fannberg): Av 2 kap. 2 § taxeringslagen ( 1990:324 ) framgår vid vilken skattemyndighet en person normalt skall åsättas taxering. Vidare framgår att särskilt uppdrag kan ges av en skattemyndighet till en annan, att fatta beslut i dess ställe. Ett beslut om beslutsöverföring är inte separat överklagbart utan kan endast överklagas i samband med det slutliga beslutet i taxeringsärendet. - Av 9 kap.1-2 §§sekretesslagen (1980:100) framgår att sekretess råder för uppgifter som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. - Ett slutligt beslut i ett taxeringsärende omfattas med stöd av 9 kap. 1 § tredje stycket inte av sekretess. Övriga beslut i taxeringsärenden t.ex. ett beslut om taxeringsrevision omfattas däremot av sekretess. - Ett beslut om att flytta beslutsbehörigheten för en person mellan två skattemyndigheter måste enligt skattemyndighetens uppfattning vara en sådant beslut i taxeringsärende som omfattas av sekretess. - Uppgifter om för vilken eller vilka personer sådant beslut fattats kan därför inte lämnas ut. - I kammarrätten vidhöll Karl-Olof N. sin framställning och anförde till stöd härför bl.a. följande. Den omständigheten att någon annan myndighet än den normala myndigheten skall besluta i ett taxeringsärende är inte en sådan fråga som omfattas av sekretess, det är alltid någon myndighet som skall besluta i en sådan fråga. Därmed är frågan om överföringen av beslutsbehörigheten inte en sådan uppgift som omfattas av begreppet enskilds personliga eller ekonomiska förhållande. - Skattemyndigheten avstyrkte bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Sundsvall (1998-10-06, Heidling, Carlsson, Svedberg): I 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen (1980:100) stadgas att sekretess i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, gäller för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Bestämmelsen innebär att sekretessen är absolut, dvs. hinder föreligger för utlämnande av uppgifter oavsett om detta kan bedömas skada den enskilde eller ej. - Kammarrätten finner i likhet med skattemyndigheten att för ifrågavarande uppgifter gäller sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen. Överklagandet skall därför avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Hos Regeringsrätten fullföljde Karl-Olof N. sin talan. - Regeringsrätten (1999-12-22, Werner, Swartling, Nordborg, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. En skattemyndighets beslut enligt 2 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) eller motsvarande äldre bestämmelse att uppdra åt en annan skattemyndighet att fatta beslut i visst ärende eller en viss grupp av ärenden får anses utgöra ett led i sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen (1980:100). En uppgift om att ett sådant beslut om överflyttning av beslutsbehörigheten har fattats beträffande en viss skattskyldig får anses angå den skattskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden. Vid nu angivna förhållanden föreligger, såsom underinstanserna funnit, sekretess enligt sistnämnda lagrum för de uppgifter som Karl-Olof N. har efterfrågat. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 1999-12-02, Nilsson)

*REGI

*INST