RÅ 1999 not 290

Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Utländsk fastighetsskatt fick inte avräknas mot avkastningsskatt på pensionsmedel (förhandsbesked)

Not 290. Överklagande av X AB ang. avräkning av utländsk skatt. - Regeringsrätten uttalade i dom den 29 juli 1997 (RÅ 1997 not. 149) att X AB inte visat att bolaget hade rätt att vid någon taxering avräkna den fastighetsskatt som kunde ha erlagts av ett i målet aktuellt partnerskap och fastställde därmed ett av Skatterättsnämnden den 20 maj 1996 meddelat förhandsbesked. - Sedan X AB på nytt begärt förhandsbesked uttaladeSkatterättsnämnden (1998-10-09, Ersson, Wingren, Johansson, Svensson, Tollerz, Virin, Öqvist): X AB får inte avräkna de amerikanska fastighetsskatterna. - Motivering. - Ändringen i 3 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (SFS 1998:260) föranleder inte nämnden - så vitt nu är ifråga - till annan bedömning än i förhandsbeskedet den 20 maj 1996. - X AB överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle besvara frågan i enlighet med bolagets yrkande i ansökan om förhandsbesked. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1999-12-22, Werner, Swartling, Nordborg, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 14 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (AvrL) har bl.a. svenska livförsäkringsföretag genom avräkning av utländsk skatt rätt att erhålla nedsättning av avkastningsskatten på pensionsmedel. Avräkning skall därvid ske för utländsk skatt som erlagts under kalenderåret närmast före beskattningsåret och som belöper på avkastning - på den skattskyldiges utländska tillgångar - som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel ingår i kapitalunderlaget för ifrågavarande beskattningsår. Med "utländsk skatt" avses enligt 3 § AvrL i dess lydelse enligt SFS 1998:260 bl.a. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad. De i USA för fastigheterna erlagda skatterna utgör således sådan utländsk skatt för vilken avräkning i princip numera kan medges från avkastningsskatten. - Som förutsättning för avräkning enligt 14 § AvrL får emellertid anses gälla att den som har påförts avkastningsskatt också är den som är skattskyldig för den utländska skatt för vilken avräkning begärs (jfr 1 § samma lag där ett motsvarande identitetskrav har kommit till uttryck i första stycket b). Såvitt framgår av handlingarna i målet är denna förutsättning inte uppfylld i förevarande fall. Skatterättsnämndens förhandsbesked skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om det som står under rubriken Regeringsrättens avgörande. (fd II 1999-12-02, Silfverhjelm)

*REGI

*INST