RÅ 1999 not 37

Vårdnadshavares framställning om ersättning för egna kostnader i LVU-mål, vilken inkommit efter det att målet avgjorts avslogs, liksom begäran om sekretessbeläggning av domar

Not 37. Framställningar av Peter S. om ersättning för vissa kostnader, m.m. i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. - Årsta stadsdelsnämnd i Stockholms stad ansökte den 17 april 1997 hos Länsrätten i Stockholms län att Peter S:s båda söner, födda 1986 och 1988, skulle beredas vård med stöd av 1 § andra stycket och 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt dom den 26 maj 1997 i mål nr Ö 3553-97 avslog länsrätten ansökningen. Vidare fastställde länsrätten ersättning till Peter S:s offentliga biträde jur.kand. Peter Bergquist med vissa angivna belopp för arbete, tidsspillan och utlägg. Länsrätten förordnade vidare att sekretessen enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) skulle bestå för de uppgifter om enskilds personliga förhållanden som förebringats vid den muntliga förhandling som hållits i målet och inte intagits i domen. - Sedan stadsdelsnämnden fullföljt sin talan avslog Kammarrätten i Stockholm enligt dom den 9 december 1997 överklagandet. Vidare fastställde kammarrätten ersättning till Peter Bergquist som offentligt biträde i kammarrätten åt Peter S. med yrkade belopp för arbete, tidsspillan och utlägg. - Kammarrätten fastställde vidare länsrättens sekretessförordnande och förordnade med stöd av 12 kap. 3 § sekretesslagen att sekretessen enligt 7 kap. 4 § samma lag skulle bestå för de uppgifter om enskilds personliga förhållanden som förebringats vid kammarrättens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte intagits i kammarrättens dom. - I framställningar till Regeringsrätten begärde Peter S. att ersättning skulle tillerkännas honom för utlägg för kompletterande utredning under tidsperioden oktober-december 1997 med 35 488 kr. Därutöver begärde Peter S. att få sina egna utlägg i målet ersatta, varjämte han yrkade att dröjsmålsränta skulle utgå. Vidare yrkade Peter S. att Regeringsrätten skulle besluta att länsrättens och kammarrättens domar skulle sekretessbeläggas i deras helhet. Slutligen begärde Peter S. hos Regeringsrätten att utfå kopior av de handskrivna anteckningar som kammarrättens ledamöter gjort under den muntliga förhandlingen i kammarrätten. -Regeringsrätten (1999-03-01, Werner, Lindstam, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan om ersättning. För Peter S. såsom vårdnadshavare hade som ovan framgår offentligt biträde förordnats. Enligt 45 § rättshjälpslagen (1972:429) som är tillämplig i målet får offentligt biträde i bl.a. mål om beredande av vård enligt LVU föranstalta om sådan utredning som är skäligen påkallad för att tillvarata huvudmannens rätt och som inte kan erhållas genom den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet. Den som efter beslut av bl.a. offentligt biträde medverkat vid utredning har rätt till ersättning av allmänna medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar. - I fråga om ersättning till det offentliga biträdet äger bestämmelserna i 22 § första-tredje, femte och sjätte styckena samt 23 § rättshjälpslagen (1972:429) motsvarande tillämpning. Offentligt biträde har således rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättning fastställs i samband med att den rättsliga angelägenheten avgörs genom dom eller beslut eller när ärendet avslutas på något annat sätt. Om ett biträde inte begärt ersättning i rätt tid och därigenom förlorat rätten att få ersättning fastställd av domstol får under vissa förutsättningar, bl.a. om underlåtenheten berott på ursäktligt misstag, Rättshjälpsmyndigheten fastställa ersättningen. - Av kammarrättens dom framgår att Peter S:s offentliga biträde hos kammarrätten framställt begäran om ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg och i domen tillerkänts ersättning med yrkade belopp. - Peter S:s framställning om ytterligare ersättning avser "kompletterande utredning under tiden oktober-december 1997". Denna utredning har såvitt framgår inte beslutats av det offentliga biträdet. Framställning om ersättning har vidare inkommit efter det att kammarrätten dömt i målet. Kammarrättens dom innebar att Peter S:s motparts överklagande av länsrättens dom avslogs och att Peter S:s offentliga biträde tillerkändes begärd ersättning. Vid angivna förhållanden föreligger inte lagliga förutsättningar för Regeringsrätten att bifalla Peter S:s nu framställda begäran om ersättning. Hans framställning skall därför avslås. - Frågan om sekretess.Enligt 12 kap. 4 § sekretesslagen upphör sekretess för uppgift i mål eller ärende i domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet att gälla i målet eller ärendet, om uppgiften tas in i dom eller annat beslut i samma mål eller ärende. Någon laglig möjlighet för domstol att i efterhand förordna om sekretess för en sådan uppgift finns inte. Peter S:s begäran skall därför avslås. - Frågan om utfående av anteckningar.De handskrivna anteckningar som avses med Peter S:s begäran förvaras inte hos Regeringsrätten. Hans framställning kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår Peter S:s framställningar. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess. (fd II 1999-02-09, Hoffstedt)

*REGI

*INST