RÅ 1999 not 53

Handlingar hos Sjöfartsverket rörande Gotlandstrafiken

Not 53. Överklagande av Katarina H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Katarina H. yrkade hos Sjöfartsverket att få del av den lista över avvikelser på Destination Gotlands fartyg som upprättats efter en genomgång av fartygen gentemot de speciella miljö- och säkerhetskrav som fanns i avtalet mellan Staten och Destination Gotland, trots att sekretess kunde gälla för föreskrifterna. Den handling som avsågs hade rubriken "Ang. VISBY, SIJM och TJELVAR, SJKA" och hade diarieförts och arkiverats i Sjöfartsinspektionens ärende angående "Avtal mellan staten och Gotlandsbolagen fr.o.m. 1 jan. 1988 - efterlevnad av gällande föreskrifter (sjöfartsinspektionens tillsyn)". -Sjöfartsverket (1998-02-13) avslog framställningen och anförde som skäl för sitt beslut: Den begärda handlingen innehåller resultatet av den granskning som har utförts av Sjöfartsinspektionen på uppdrag av ekonomidirektören för att kontrollera om de krav är uppfyllda, som i avtalet mellan staten och Destination Gotland ställs upp i fråga om miljö och säkerhet utöver de krav som fartygen författningsenligt skall uppfylla. Den är en allmän handling. - Handlingen innehåller uppgifter som hänför sig till ett ärende angående förvärv och användning av tjänst, nämligen statens avtal med Destination Gotland om allmän trafik till och från Gotland. Med hänsyn till att uppgifterna utgör underlag för statens kommande förhandlingar med Destination Gotland kan det antas att det allmänna lider skada om uppgifterna röjs. Sekretess gäller därför för uppgifterna i handlingen enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100). - Katarina H. överklagade och yrkade i första hand att få ta del av hela den handling som sekretessbelagts. I andra hand yrkade hon att få ta del av ej sekretessbelagda delar av handlingen. Alternativt yrkade hon att få ta del av handlingen "så som den ser ut i avhemligat skick". - Kammarrätten i Jönköping (1998-03-16, Nordling, Lihuvudh, Hallström): Enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgifterna i den handling som begärts utlämnad om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgifterna röjes. - Kan handling ej tillhandahållas utan att sådan del därav som icke får lämnas ut röjes, skall den - enligt 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen - i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. - Kammarrätten gör följande bedömning. - Den handling som begärs utlämnad skall enligt Sjöfartsverket inom kort användas som underlag vid statens förhandlingar med det färjerederi som trafikerar linjen mellan Gotland och fastlandet. Det finns inte anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Det kan därför antas att staten lider skada om uppgifterna nu lämnas ut. Den omständigheten att sjöfartsinspektionen i andra sammanhang, enligt Katarina H., lämnar ut protokoll från besiktningar av fartyg föranleder inte annan bedömning. - Ifrågavarande handling är så utformad att praktisk möjlighet saknas att, enligt 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen, lämna ut delar av handlingen utan att innehållet i övrigt röjes. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Katarina H. fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. För medborgarna var det av stort intresse att få veta om färjorna var sjösäkra. Den avvägning mellan det allmänna intresset för information och risken för skada som Regeringsrätten gjort i fråga om utlämnande av handlingar med uppgifter rörande livsmedelskontroll åberopades (RÅ 1997 ref. 21). Enligt Sjöfartsverkets uppgifter skulle den handling som hon hade begärt att få ut hos verket inom kort användas som underlag vid statens förhandling med Destination Gotland AB (bolaget), som ombesörjde färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Det bestreds att handlingen skulle användas som underlag vid förhandling som omfattas av sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100). Bestämmelsen reglerade den s.k. upphandlingssekretessen. Upphandlingen av gotlandstrafiken var sedan länge avslutad. Statens kontroll av hur bolaget följer avtalet föll utanför bestämmelsens räckvidd. Vidare hade kontrollen av fartygen utförts av Sjöfartsinspektionens personal för Sjöfartsverkets räkning. Sådant arbete var undantaget från sekretess enligt 6 kap. 2 § första stycket andra meningen sekretesslagen. Vad gällde andrahandsyrkandet att få ut handlingen i icke hemliga delar hade Sjöfartsverket vitsordat att vissa delar kunde lämnas ut. - Regeringsrätten (1999-03-26, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den begärda handlingen innehåller resultatet av den granskning av fartygen Visby och Thjelvar som har utförts av Sjöfartsinspektionen på uppdrag av Sjöfartsverkets ekonomidirektör. Granskningen har utförts för att kontrollera om fartygen uppfyller de krav i fråga om miljö och säkerhet som, utöver de krav som fartygen enligt gällande föreskrifter skall uppfylla, ställts upp i avtalet om färjetrafik mellan Gotland och fastlandet som har ingåtts mellan staten och bolaget. Enligt vad som inhämtats i Regeringsrätten redovisade Sjöfartsverket i en skrivelse den 9 april 1998 till Kommunikationsdepartementet sin bedömning i anledning av Sjöfartsinspektionens granskning. Sjöfartsverkets sammanfattande bedömning, sedan rederiet vidtagit åtgärder, var att fartygen uppfyller i avtalet angivna miljökrav, att fartygen uppfyller de krav på stabilitet som stipuleras i den s.k. Stockholmsöverenskommelsen, att fartygen, efter genomförda och planerade säkerhetshöjande åtgärder enligt rederiets redovisning, fått en avsevärt höjd standard i säkerhetsavseende, att sprinklersystem bör installeras på Visby samt att rederiet därefter gjort vad man rimligen kan begära för att uppnå en säkerhetsnivå motsvarande kraven för nybyggda fartyg. - Enligt 6 kap. 2 § första stycket första meningen sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som hänför sig till ärende angående förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. - Den granskning som redovisats i den begärda handlingen är ett led i uppföljningen av avtalet mellan staten och bolaget om färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Alltså gäller sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen för handlingen, om det kan antas att staten lider ekonomisk skada om uppgifterna röjs. Sjöfartsverket hävdar att ett offentliggörande skulle kunna vara till skada för de förhandlingar som sker med bolaget under löpande avtalsperiod. Dessa allmänt hållna uppgifter om risk för skada utgör, enligt Regeringsrättens mening, inte tillräcklig grund för antagande att ett utlämnande av den begärda handlingen skulle medföra skada för staten. - Sekretess gäller alltså inte på den av kammarrätten angivna grunden. Fråga uppkommer emellertid då om sekretess ändå föreligger av hänsyn till bolagets intressen. De föreskrifter som kan vara tillämpliga är 8 kap. 6 § första stycket 1 sekretesslagen samt 2 § sekretessförordningen (1980:657) och punkt 55 i bilagan till förordningen samt även 8 kap. 10 § sekretesslagen. - Enligt 8 kap. 6 § sekretesslagen gäller sekretess, i den utsträckning som regeringen föreskriver, i statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på bl.a. transportverksamhet för uppgift om bl.a. enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Regeringen har genom 2 § sekretessförordningen och punkt 55 i bilagan till förordningen föreskrivit att denna sekretess skall gälla stöd till bl.a. linjesjöfarten på Gotland. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärenden. - Vidare gäller sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild, som har trätt i affärsförbindelse med myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. - För sekretess fordras enligt de förstnämnda föreskrifterna att det kan antas att bolaget lider skada och enligt 10 § att det av särskild anledning kan antas att bolaget lider skada om uppgifterna i den begärda handlingen röjs. Någon motsvarighet till den särskilda begränsning av sekretessen - av hänsyn till allmänhetens intresse av insyn - för uppgifter rörande bl.a. livsmedelskontroll som 8 kap. 7 § tredje stycket sekretesslagen innehåller finns emellertid inte i de angivna föreskrifterna. Detta intresse kan beaktas genom att regeringen, med stöd av 8 kap. 6 § tredje stycket sekretesslagen, kan förordna om undantag från sekretess enligt 8 kap. 6 § första stycket 1 nämnda lag. - Bedömningen av frågan om hinder mot utlämnande föreligger på grund av de nu angivna bestämmelserna bör i första hand göras av Sjöfartsverket. Katarina H. har emellertid i andra hand yrkat att få ut delar av den angivna handlingen, om den inte i sin helhet kan lämnas ut. Handlingen består av en redogörelse i fem stycken samt två bilagor till denna. För vissa uppgifter i handlingen gäller uppenbarligen inte sekretess. Så är det beträffande uppgifterna på s. 1 utom fjärde stycket första meningen, s. 2 t.o.m. ingressen ... (p. 1-19) samt s. 7 t.o.m. ingressen ... nybyggnadsstandard. I dessa delar skall handlingen omedelbart lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Sjöfartsverkets beslut samt förklarar att Katarina H. har rätt att ta del av skrivelsen till chefen för Sjöfartsverkets ekonomienhet i de delar som angivits ovan och visar målet åter till Sjöfartsverket för ny behandling av frågan om övriga delar av handlingen kan lämnas ut. (fd II 1999-02-24, Berendt)

*REGI

*INST