RÅ 1999 not 65

Beslut om entledigande av förtroendevald ansågs sakna lagligt stöd

Not 65. Överklagande av Per L. ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen. -Kommunfullmäktige i Borgholms kommun (1997-05-26) beslutade att entlediga Per L. från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt från de övriga nämnder eller styrelser där han var ledamot eller ersättare. - Per L. överklagade och yrkade att beslutet skulle upphävas. - Länsrätten i Kalmar län(1997-09-29, ordf. Törngren): Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade den 26 maj 1997 att inte bevilja Per L. ansvarsfrihet för år 1996. Det antecknas att länsrätten genom dom denna dag i mål nr 1484-97 avslagit Per L:s yrkande om att beslutet skall upphävas. - Enligt 5 kap. 31 § andra stycket KL får kommunfullmäktige, om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, utan ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldas uppdrag skall återkallas enligt 4 kap. 10 § KL. - Av det ovan nämnda framgår att kommunfullmäktige haft rätt att återkalla Per L:s uppdrag omedelbart utan beredning. Med hänsyn till vad som stadgas i 9 kap. 5 § andra stycket KL kan inte heller vad Per L. i övrigt åberopat utgöra skäl för att anse att beslutet inte tillkommit i laga ordning. - Av 4 kap. 10 § KL framgår att kommunfullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige om bl.a. den förtroendevalde vägrats ansvarsfrihet. - I förarbetena till detta lagrum (prop. 1990/91:117 s. 61 och 62) uttalas bl.a. följande. Att det finns ett system för utkrävande av ansvar är viktigt för allmänhetens förtroende för de kommunala förvaltningarna, eftersom dessa bedrivs för kommunmedlemmarnas skull och på deras uppdrag. Av kommunal revisionspraxis framgår att de förtroendevalda som är ansvariga för förvaltningen inte alltid svarar upp mot det förtroende som fullmäktige visat dem genom valet. Händelser som skulle kunna leda till ansvar är i och för sig sällsynta. Regeringen anser det dock principiellt viktigt att det finns en yttersta garanti för att ansvar kan utkrävas. Dessutom finns det på andra rättsområden oftast någon form av lagreglerat ansvar. Visserligen har som nämnts tidigare de förtroendevaldas straffrättsliga ansvar utvidgats genom brottsbalkens regler om tjänstefel. Detta ansvar är emellertid begränsat till området för myndighetsutövning och bedömningen av entlediganden görs av domstol. Vi anser att i detta sammanhang bör utkrävande av ansvar ses i ett vidare perspektiv och grundas på fullmäktiges förtroende för dem som de utsett att ha kommunal uppdrag. Fullmäktige bör därför ges befogenhet att i vissa fall entlediga ledamöter och ersättare i styrelsen, övriga nämnden och fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare. En situation där fullmäktige har anledning att ta ställning till frågan om entledigande är när en förtroendevald eller alla förtroendevalda i en nämnd vägrats ansvarsfrihet. Fullmäktige har då att avgöra om det som förekommit kräver en sanktion utöver den prickning som den vägrade ansvarsfriheten i sig innebär. Enligt regeringens mening bör en i lagen angiven grund för avsättning vara vägrad ansvarsfrihet. - Som framgår av ovannämnda uttalanden i förarbetena är syftet med bestämmelsen i 4 kap. 10 § KL att fullmäktige skall kunna entlediga dem som de utsett att ha kommunala uppdrag när dessa inte längre har fullmäktiges förtroende. Härav får anses följa att när en förtroendevald vägrats ansvarsfrihet har fullmäktige befogenhet att entlediga denne från samtliga kommunala uppdrag som han utsetts till av fullmäktige. Det överklagade beslutet kan således inte anses strida mot kommunallagen. - Skäl att upphäva det överklagade beslutet har inte visats föreligga. - Länsrätten avslår överklagandet. - Per L. överklagade och vidhöll att kommunfullmäktiges beslut skulle upphävas. - Kammarrätten i Jönköping (1998-04-28, Hessmark, Falkelius, von Strokirch samt särskilda ledamöterna Davidsson och Karlsson): Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade vid sammanträde den 26 maj 1997 under § 15 i protokollet att ej bevilja ledamoten i kommunstyrelsen Per L. ansvarsfrihet för 1996. Bakgrunden till beslutet var att kommunens revisorer i revisionsberättelsen för 1996 riktat följande anmärkning mot Per L. "Vi anser att Per L:s handlande strider mot vad som stadgas i regeringsformen om att den offentliga makten skall utövas med den respekt och värdighet som skall utmärka ett demokratiskt samhälle. Per L. har inte iakttagit saklighet i utövandet av sitt förtroendeuppdrag genom sitt agerande. Måttet rågades vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 1996 som fick avbrytas sedan Per L. gått handgripligen till väga mot kommunstyrelsens ordförande och skymfat denne. Under året 1996 har Per L. dessutom vid ett flertal tillfällen skriftligt smädat och förnedrat kommunens politiker och tjänstemän på ett sådant sätt att verksamheten och Borgholms kommuns rykte, enligt vår bedömning lidit allvarlig skada. Med ovanstående som grund föreslår vi kommunfullmäktige att inte bevilja kommunstyrelseledamoten Per L. ansvarsfrihet för år 1996". - I dom den 29 september 1997 (mål nr 1484-97) avslog länsrätten Per L:s talan mot kommunfullmäktiges beslut att vägra honom ansvarsfrihet för 1996. I dom (mål nr 4006-1997) denna dag har kammarrätten avslagit Per L:s överklagande i målet om vägrad ansvarsfrihet. - I ett annat kommunalt beslut senare den 26 maj 1997, § 17 i protokollet, som är föremål för kammarrättens prövning i förevarande mål, beslutade kommunfullmäktige att entlediga Per L. från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt från de övriga nämnder eller styrelser där han var ledamot eller ersättare. I den nu överklagade domen den 29 september 1997 (mål nr 1483-97) avslog länsrätten Per L:s överklagande av beslutet om hans entledigande. - Svenska kommunförbundet har i ett för kammarrättens båda mål gemensamt anfört följande (uteslutet här, se RÅ 1999 ref. 5). - - - Kammarrätten gör mot bakgrund av det anförda följande bedömning. - I förevarande mål är fråga om lagligheten av kommunfullmäktiges åtgärd att entlediga Per L. från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt från övriga nämnder och styrelser där han var ledamot eller ersättare. - Såsom länsrätten funnit har kommunfullmäktige rätt att återkalla ett uppdrag för en förtroendeval omedelbart utan beredning. - Av de förarbetsuttalanden länsrätten återgivit kan utläsas skälen till att fullmäktige bör få entlediga förtroendevalda när vederbörande ha vägrats ansvarsfrihet. Vid övervägandet av om en regel om entledigande skulle införas hänvisade regeringen vidare till regeringsformens bestämmelser om misstroendeförklaring mot statsråd och till möjligheterna att entlediga ledamöter i bolagsstyrelsen. - Av det anförda framgår således att utkrävande av ansvar i förevarande sammanhang bör grundas på fullmäktiges förtroende för dem som de utsett att ha kommunala uppdrag. När en förtroendevald vägrats ansvarsfrihet på sätt som skett i förevarande fall är fullmäktige oförhindrade att pröva om det är motiverat med ytterligare sanktion i form av entledigande från anförtrodda uppdrag. - Till grund för besluten om vägrad ansvarsfrihet och entledigande har såsom framgår av revisorernas berättelse legat omständigheter och skäl som principiellt och objektivt sett varit relevanta. Det måste antas att det rubbade förtroende för Per L. som hans agerande kan ha medfört drabbat honom inte endast som ledamot i kommunstyrelsen utan även för utövandet av övriga uppdrag. Vid sådant förhållande har fullmäktige haft befogenhet att entlediga Per L. från samtliga de uppdrag som han utsetts till av fullmäktige. Som länsrätten funnit kan det överklagade beslutet inte anses strida mot kommunallagen. Vad Per L. anfört visar inte heller att det är olagligt i något annat hänseende som anges i 10 kap. 8 § samma lag. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Per L. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. - Borgholms kommun hänvisade till vad kommunen anfört i länsrätten. - Regeringsrätten (1999-03-31, Werner, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 4 kap. 10 § kommunallagen (1991:900), KL, får kommunfullmäktige återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet eller genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller däröver. - Det ifrågavarande beslutet av kommunfullmäktige att entlediga Per L. från uppdrag som förtroendevald har grundats på att denne i anledning av viss revisorsanmärkning har vägrats ansvarsfrihet såsom ledamot av kommunstyrelsen för år 1996. Regeringsrätten har i dom denna dag i mål nr 3701-1998 (RÅ 1999 ref. 5) funnit att kommunfullmäktiges beslut att vägra Per L. ansvarsfrihet med revisorsanmärkningen som grund inte kan anses ha haft erforderligt stöd i KL:s regler om utkrävande av ansvar. Regeringsrätten har därför upphävt beslutet i ansvarsfrågan enligt 10 kap. 8 § första stycket 4 KL. Vid sådant förhållande saknas åberopat stöd för beslutet om entledigande av Per L. Också detta skall därför upphävas. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens och länsrättens domar upphäver Regeringsrätten Kommunfullmäktiges i Borgholms kommun beslut den 26 maj 1997, § 17, om entledigande av Per L. från uppdrag såsom förtroendevald. (fd II 1999-03-09, Karlsson)

*REGI

*INST