RÅ 1999 not 71

Bristande samråd vid antagande av detaljplan? (rättsprövning, avslag)

Not 71. Ansökan av Anders L. och Föreningen Rädda Mossen om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. - Kommunfullmäktige i Göteborgs kommun beslutade den 4 december 1997 att anta detaljplan för Chalmers teknikpark vid Sven Hultins gata inom stadsdelarna Guldheden, Johanneberg och Krokslätt i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 5 mars 1998 att avslå överklagandena. - Föreningen Rädda Mossen och Anders L. överklagade länsstyrelsens beslut. Föreningen Rädda Mossen vidhöll vad den tidigare anfört och framhöll särskilt att föreningen ansåg att kommunfullmäktige inte följt gällande lagstiftning vad gäller samråd och utställning och att genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning, samrådsredogörelse samt utställningsutlåtande saknades. Anders L. hänvisade till förarbetena till plan- och bygglagen (1987:10), PBL, vad gäller tydlighetskravet i 5 kap. 9 § PBL och anförde att det inte hade varit någon korrekt utställning av det aktuella detaljplaneförslaget och att PBL:s regler inte följts vad gäller antagandet av planen. Han anförde vidare att fullmäktiges beslut stred mot 10 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1998-12-17): Regeringen konstaterar att det i detta ärende aktuella detaljplaneförslaget har varit utställt under tiden den 19 mars - den 15 april 1997 och att ett utställningsutlåtande har upprättats den 27 maj 1997 vari redovisas bl.a. de synpunkter som klagandena framfört. Bland utställningshandlingarna finns bl.a. en genomförandebeskrivning, en samrådsredogörelse från 1992 och en fastighetsförteckning upprättad den 30 januari 1997. - Regeringen finner i likhet med länsstyrelsen att det inte har framkommit skäl att upphäva beslutet att anta planen på grund av brister i kommunens handläggning. - Vid planärendets prövning i sak finner regeringen att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för Föreningen Rädda Mossen eller Anders L. att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Anders L. och föreningen Rädda Mossen överklagade regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet samt förordna om inhibition tills slutligt avgörande föreligger. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. Beslutet strider mot bestämmelserna om samråd i 5 kap. PBL, eftersom något nytt samråd inte har företagits i anledning av den nya detaljplanen. Det gäller trafikföringen i området och det är därför av största vikt, att boende och andra kan lämna sina synpunkter i ett samråd. Det har inte tagits hänsyn till att samrådskretsen förändrats under de fem år som har gått sedan förra samrådet. Föreningen Rädda Mossen anförde även att genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning, samrådsredogörelse med förteckning över samrådskrets samt utställningsutlåtande inte funnits med bland de handlingar som sändes ut. - Regeringsrätten (1999-04-15, Lindstam, Lavin, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten finner dock att överklagandet bör tas upp som en ansökan om rättsprövning. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop.1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Kommunfullmäktige i Göteborgs kommun beslöt den 4 november 1993 att anta detaljplan för Chalmers Teknikpark vid Sven Hultins gata inom stadsdelarna Guldheden, Johanneberg och Krokslätt. Överklaganden avslogs av regeringen i beslut den 26 januari 1995. Efter ansökningar om rättsprövning upphävde Regeringsrätten den 18 november 1996 regeringens beslut och visade ärendet åter till kommunfullmäktige för ny behandling (RÅ 1996 ref. 88). Regeringsrätten ansåg att beslutet stred mot 5 kap. 9 och 10 §§ PBL, eftersom det beslut om detaljplan som kommunfullmäktige enligt sammanträdesprotokoll antagit hade redovisats felaktigt i plankarta och planbeskrivning. Fullmäktige hade beslutat att anta detaljplanen för Chalmers Teknikpark med trafikalternativ 2. I såväl den antagna plankartan som planbeskrivningen redovisades dock den såsom alternativ 1 betecknade trafiklösningen. Efter Regeringsrättens avgörande ändrades ifrågavarande detaljplaneförslag så att plankarta och planbeskrivning överensstämde med det tidigare antagandebeslutet. Förslaget ställdes därefter ut under tiden den 19 mars - den 15 april 1997. Kommunfullmäktige beslöt den 4 december samma år att anta detaljplanen. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Sökandena har gjort gällande att kommunfullmäktiges beslut borde ha föregåtts av ett nytt samråd enligt 5 kap. 20 § PBL. Enligt detta lagrum skall samråd ske när program utarbetas och när förslag till detaljplan upprättas. Syftet med samråd är enligt 5 kap. 21 § PBL att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. - Vid prövning av sökandenas yrkande bör beaktas att antagandebeslutet den 4 november 1993 har upphävts på grund av en formell brist, att detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd 1992, att det har varit utställt år 1992, 1993 och 1997 samt att det, såvitt framgår av handlingarna, inte har skett någon väsentlig förändring inom planområdet eller i den närmaste omgivningen. Den rättelse av planhandlingarna som gjorts till följd av Regeringsrättens tidigare avgörande får därför anses jämförbar med en sådan revidering av planförslaget som enligt 5 kap. 27 § PBL kan föranleda en ny utställning men inte skyldighet till förnyat samråd. - Vad som förekommit i målet visar inte att regeringens beslut strider mot bestämmelserna om samråd i 5 kap. PBL eller mot någon annan rättsregel på det sätt som sökandena angivit. Inte heller framgår det klart av omständigheterna att beslutet i övrigt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Vid denna utgång förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-03-09, I. Larsson)

*REGI

*INST