RÅ 1999 not 97

Tillstånd till täkt av prydnadssten (rättsprövning, avslag)

Not 97. Ansökan av Malakiten AB om rättsprövning av beslut ang. täkttillstånd. -Länsstyrelsen i Jönköpings län (1997-10-24) avslog en ansökan av Malakiten AB om tillstånd att bedriva täkt av prydnadssten på fastigheterna Ryd 5:1 och 4:16 i Nässjö kommun. Som skäl för beslutet angavs följande: Av 18 § fjärde stycket naturvårdslagen (1964:822) framgår att täkttillstånd skall vägras den som inte fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd om inte särskilda omständigheter föranleder annat. - Bolaget har ett flertal täkter i Kronobergs, Skåne, Blekinge och Jönköpings län. Genom beslut den 1 februari 1996 i Blekinge län och den 27 januari 1997 i Hallands län har bolagets ansökan om täkt avslagits med stöd av 18 § fjärde stycket naturvårdslagen. - Länsstyrelsen finner med stöd av beslut i Blekinge och Hallands län att bolaget inte har fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd som tillståndsinnehavare. Omständigheter som talar för att bolaget trots detta skall beviljas tillstånd kan inte anses föreligga. Bolaget skall därmed vägras tillstånd. - Bolaget överklagade beslutet. - Regeringen (Miljödepartementet, 1998-08-13) avslog överklagandet med följande motivering: Ärendet avser en ansökan från Malakiten AB till täkt av sten på fastigheterna Ryd 5:1 och 4:16 i Nässjö kommun. Tvist mellan Malakiten AB och Bodafors Granit AB råder om vem som har brytningsavtal med fastighetsägaren. Eksjö tingsrätt fann i dom den 5 januari 1998 att Malakiten AB inte visat att bolaget har bättre rätt till nyttjanderätten till stentäkt på fastigheten Ryd 5:1 än Bodafors Granit AB. Domen har överklagats till Hovrätten. Enligt regeringens beslut nr 9 den 7 mars 1996 skall en ansökan om täkttillstånd prövas i enlighet med naturvårdslagens bestämmelser, trots att det råder oklarhet i det sökande bolagets förfoganderätt till täkten. - Enligt 18 § fjärde stycket naturvårdslagen skall täkttillstånd vägras den som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd, om inte särskilda omständigheter föranleder annat. - Möjligheterna till undantag från denna regel bör enligt förarbetena (prop. 1990/91:90, s. 467) bara utnyttjas i undantagsfall. - Regeringen har i beslut den 4 juni 1998 (M96/900/4) funnit det visat att Malakiten AB inte fullgjort sina skyldigheter enligt ett tidigare lämnat provbrytningstillstånd och därmed med stöd av 18 § fjärde stycket naturvårdslagen avslagit bolagets överklagande av länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 1 februari 1996 att avslå bolagets ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad täkt av sten på fastigheten Gränum 6:6 i Olofströms kommun. - Regeringen finner med hänsyn till ovanstående beslut att det föreligger grund att vägra Malakiten AB tillstånd till täkt av sten även på de i föreliggande ärende aktuella fastigheterna. Några särskilda omständigheter som medför att Malakiten AB, trots att det inte fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare meddelade tillstånd, skall medges det nu ansökta täkttillståndet har inte kommit fram i ärendet. Överklagandet bör därför avslås. - Bolaget ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för sin talan anförde bolaget i huvudsak följande. Följden av en oavsiktlig icke skadebringande skrotstensuppläggning på av bolaget arrenderad mark blir orimlig även bortsett från att bolaget inte varit bundet av villkor i täkttillstånd. Bolaget skulle i praktiken få näringsförbud i Blekinge och Jönköpings län. Underlaget för bolagets verksamhet skulle helt kunna försvinna. På fastigheterna Ryd 5:1 och 4:16 skulle bolaget förlora värdet av gjorda investeringar i färdigställda vägar, upplagsplatser, avtäckningar av berg och sprängningsarbeten. Utbytet av investeringarna skulle ett bolag som konkurrerar om brytningsrätten kunna tillgodogöra sig. Därmed stred regeringsbeslutet mot 2 kap.18 och 20 §§regeringsformen. - Regeringsrätten (1999-04-29, Lindstam, Billum, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen innefattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 1 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken trädde miljöbalken ikraft den 1 januari 1999. Av 2 § samma lag framgår att genom miljöbalken upphävs bl.a. naturvårdslagen. I 6 § anges att mål och ärenden som inletts före miljöbalkens ikraftträdande skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser. - Av 18 § fjärde stycket naturvårdslagen framgår att täkttillstånd skall vägras den som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd, om inte särskilda omständigheter föranleder annat. Möjligheterna till undantag från denna regel bör enligt förarbetena (prop. 1990/91:90 s. 467) utnyttjas endast i undantagsfall. - Regeringsrätten finner att den prövning som regeringen redovisat i sitt beslut i tillståndsärendet inte strider mot den sist nämnda bestämmelsen. Regeringens beslut kan inte heller anses strida mot någon annan rättsregel på det sätt som sökanden angett. Vad som förekommit i tillståndsärendet utvisar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för sitt handlingsutrymme. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-03-25, Perttu)

*REGI

*INST