RÅ 2000 not 164

Styrelseledamot och tillika aktieägare i ett bolag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget vid tillämpning av 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt

Not 164. Överklagande av Gerd F. ang. inkomsttaxering 1993. - Gerd F. var tillsammans med Börje J., Åsa J., Tomas H. och Turid H. delägare i Kaktée AB. Av ett från bolaget uppburet belopp om 1 050 000 kr hänförde skattemyndigheten 351 822 kr till inkomstslaget kapital och återstoden, 698 178 kr, till inkomstslaget tjänst med stöd av de särskilda reglerna i 3 kap. 12 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. - Gerd F. överklagade och yrkade att dessa regler inte skulle tillämpas. -Länsrätten i Älvsborgs län (1996-10-09, ordf. Agebrink) biföll inte överklagandet och anförde: Särskilda regler när det gäller utdelning från fåmansföretag har intagits i 3 § 12 mom. första-tredje styckena SIL. Av femte stycket samma moment framgår att bestämmelserna i första-tredje styckena tillämpas endast om den skattskyldige eller någon honom närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret. - Av handlingarna i målet framgår att Gerd F. äger 50 procent av aktierna i Kaktée AB och har arbetat deltid som kontorist i bolaget. Hennes make är styrelseledamot och firmatecknare i bolaget. Enligt länsrättens mening medför dessa omständigheter att Gerd F. får anses varit verksam i bolaget i betydande omfattning så som sägs i nyss angivet lagrum. De särskilda reglerna om utdelning i 3 § 12 mom. första-tredje styckena SIL skall således tillämpas. I målet har inte framkommit att den av skattemyndigheten gjorda fördelningen av utdelningen mellan tjänst och kapital är oriktig. - Gerd F. överklagade och vidhöll sitt yrkande att hela beloppet om 1 050 000 kr skulle beskattas i inkomstslaget kapital. - Kammarrätten i Göteborg (1997-06-25, Nilsson, Sjöbeck, Norgren) avslog överklagandet med följande motivering: Kaktée AB ägdes under nu aktuellt beskattningsår av fem personer. Gerd F., som ägde 50 procent av aktierna, makarna Börje J. och Åsa J., som tillsammans ägde 25 procent av aktierna, och makarna Tomas H. och Turid H., som likaledes tillsammans ägde 25 procent av aktierna. På grund av att Kaktée AB ägdes av så pass få fysiska personer som var fallet är bolaget enligt punkt 14 åttonde stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, att räkna som ett fåmansföretag. - I 3 § 12 mom. första och andra styckena SIL finns särskilda regler rörande beskattning av utdelning på aktier i ett fåmansföretag. Bestämmelserna har, såsom parterna är medvetna om, tillkommit i syfte att förhindra att den progressiva beskattningen av förvärvsinkomster kringgås genom att arbetsinkomster tas ut i form av utdelning i stället för i form av lön (se prop. 1989/90:110 s. 467). Utgångspunkten för dessa regler har varit att en delägare som arbetar i fåmansföretag i princip skall få lika skatt på sina arbetsinkomster som en löntagare utan ägarintresse. - Med beaktande av nu nämnda bestämmelsers ändamål kan noteras att en av delägarna i Kaktée AB, vilken enligt egen uppgift arbetat i betydande omfattning för bolaget under nu aktuellt beskattningsår, i sin till ledning för 1993 års taxering avgivna självdeklaration endast redovisat från bolaget erhållen aktieutdelning men inte alls någon lön från bolaget. - De särskilda reglerna rörande beskattning av utdelning på aktier i fåmansföretag skall, enligt momentets femte stycke, tillämpas endast om den skattskyldige eller någon honom närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret. Delägare i fåmansföretag får anses ha bevisbördan för att omständigheterna är sådana att de särskilda reglerna rörande aktieutdelning i 3 § 12 mom. första-andra styckena SIL inte är tillämpliga enligt momentets femte stycke (jfr härvid momentets sjätte stycke). - Av förarbetena (jfr prop. 1989/90:110 s. 703) framgår att en delägare eller närstående till honom skall anses verksam i företaget i betydande omfattning, om dennes arbetsinsats har en stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Riksskatteverkets meddelande RSV Dt 1991:15 innehåller rekommendationer i ämnet. Där sägs bl.a. följande: Avgörande vid bedömningen om delägaren eller någon honom närstående är eller har varit verksam i företaget i betydande omfattning är den ekonomiska betydelsen av dennes arbetsinsatser för företaget. Vid bedömningen av arbetsinsatsens betydelse bör hänsyn tas till företagets storlek, verksamhet, organisation och övriga omständigheter. Företagets verkställande direktör och högre befattningshavare bör regelmässigt anses verksamma i företaget i betydande omfattning. Till gruppen högre befattningshavare räknas normalt de chefer som är direkt underställda den verkställande direktören. I mindre företag bör även underordnade chefer och andra arbetsledare anses verksamma i betydande omfattning. Det behöver inte vara fråga om heltidsarbete för att delägaren skall anses verksam i betydande omfattning. Enstaka och tillfälliga insatser, t.ex. normalt styrelsearbete, bör dock inte föranleda att reglerna i 3 § 12 mom. SIL tillämpas. Med normalt styrelsearbete avses de arbetsuppgifter som utförs av styrelsen i ett rörelsedrivande företag med verkställande direktör och anställda. - Gerd F. hade såsom ägare av hälften av aktierna i Kaktée AB ett väsentligt inflytande i bolaget. Hon är därför enligt punkt 14 tolfte stycket av anvisningarna till 32 § KL att anse som företagsledare i Kaktée AB. Detta förhållande innebär dock i sig inte att Gerd F. också skall anses ha varit verksam i företaget i betydande omfattning i den mening som avses i 3 § 12 mom. femte stycket SIL. Enligt vad som framkommit i målet har hon från oktober 1991 till utgången av nu aktuellt beskattningsår hos Kaktée AB arbetat endast halvtid och då skött endast enklare göromål. Med hänsyn härtill och då vad i övrigt framkommit inte ger anledning till annan bedömning bör Gerd F:s egen arbetsinsats inte anses ha haft stor betydelse för vinstgenereringen i Kaktée AB. - Gerd F:s make Jonny F. har alltsedan Kaktée AB registrerades den 2 november 1989 - liksom makarna Börje J. och Åsa J. samt makarna Tomas H. och Turid H - varit ledamot av bolagets styrelse. Jonny F. har också haft rätt att teckna bolagets firma. Firman tecknades nämligen, förutom av styrelsen, av Turid H. och Åsa J. i förening, av Börje J. och Tomas H. i förening eller av Jonny F. i förening med någon av de övriga styrelseledamöterna. - Det har från delägarnas sida hävdats att Jonny F. i stort sett inte alls utfört något arbete för Kaktée AB. Såsom påtalats från skattemyndighetens sida framgår dock av handlingar i kammarrättens mål rörande Kaktée AB:s inkomsttaxering 1992 att Jonny F. under Kaktée AB:s första verksamhetsår den 2 november 1989 - den 30 april 1991, då bolaget var synnerligen expansivt, medverkade i för bolagets vinstgenerering mycket betydelsefulla affärer på ett sätt som måste anses ligga utom ramen för normalt styrelsearbete. Av nämnda handlingar framgår således att Jonny F. tillsammans med Tomas H. i Stockholm den 17 maj 1991 för Kaktée AB slutit avtal om hyra av affärslokal i en fastighet i Stockholm. Jonny F. har också tillsammans med Tomas H. i Stockholm den 29 april 1991 för Kaktée AB erlagt förskott om 50 000 kr på handpenning för förvärv av hyresrätten till nämnda lokal. Hyresrätten förvärvade Kaktée AB kort därefter för en köpeskilling om 3 750 000 kr enligt ett i Trollhättan den 6 maj 1991 slutet avtal, vilket för Kaktée AB undertecknades av Jonny F. och Tomas H. Med beaktande av bl.a. den förklaring, som vid den muntliga förhandlingen gavs med anledning av skattemyndighetens, med hänvisning till handlingarna i kammarrättens nämnda mål, påstående om Jonny F:s arbetsinsatser, finns skäl att utgå ifrån att Jonny F. även vid andra tillfällen medverkat på likartat sätt som vid Kaktée AB:s förvärv av butikslokalen i Stockholm och i samband därmed deltagit i strategi och planering vad gäller bolagets verksamhet. Kammarrätten finner vid sådant förhållande det inte visat att Jonny F. i den mening som avses i 3 § 12 mom. femte stycket SIL inte varit verksam i betydande omfattning i Kaktée AB. Fog finns därför, såsom skattemyndigheten och länsrätten funnit, att tillämpa bestämmelserna i 3 § 12 mom. första och andra styckena SIL på den aktieutdelning som Gerd F. erhållit från Kaktée AB. Överklagandet kan således inte bifallas. - Gerd F. fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Hon bestred att hennes make, Jonny F., skulle anses ha varit verksam i bolaget i betydande omfattning. Jonny F. var en framgångsrik konstnär men hade inte några kunskaper i fråga om att etablera en butikskedja för att sälja kläder. Det var Tomas H. som hade branschkunskapen och det var han som hade kontakter och som även sökte nya lokaler. Turid H. var tillsammans med Åsa J. ansvarig för ekonomi och administration. Börje J. var ansvarig för butiksinredningarna i de nya butikerna. Familjerna H. och J. hade emellertid inte tillräckligt med finansiella medel för att klara satsningen på en butikskedja. Det var på så sätt som Jonny F. kommit in i bilden som en utomstående finansiär. Jonny F:s enda insats förutom tillskott av pengar hade varit att i egenskap av firmatecknare tillsammans med annan styrelseledamot skriva under handlingar som syftade till förvärv av två av totalt 16 butikslokaler som bolaget förvärvade från starten 1989 t.o.m. 1992. Skälet till att Jonny F. över huvud taget deltog i de aktuella förvärven var att han var den som var tillgänglig när avtalen skulle skrivas under. Det var också ett sätt att informera honom. Han hade inte, som kammarrätten påstod i sina domskäl, deltagit i någon ändring av företagets affärsidé eller planering av verksamheten. Han hade vidare inte på något sätt varit delaktig i den dagliga verksamheten i bolaget. Han hade inte heller varit delaktig i det långsiktiga arbetet med att bygga upp butikskedjan. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Jonny F. hade deltagit i verksamheten på så sätt att han hade varit aktieägare, styrelseledamot och firmatecknare, lånat ut pengar, påtagit sig borgensåtaganden samt deltagit i förvärv av såväl affärslokaler som aktiepost i annat bolag. Han måste anses ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget. Hans medverkan i olika slag av affärer måste bedömas som betydelsefulla för vinstgenereringen i bolaget. Arbetet kunde inte anses ligga inom ramen för normalt styrelsearbete och som störste aktieägare hade han velat delta i bolagets strategi och planering. Gerd F. kunde inte anses i tillräcklig grad ha visat att Jonny F. inte varit verksam i betydande omfattning i bolaget. - Regeringsrätten (2000-11-01, Nordborg, Sandström, Hulgaard, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § 12 mom. femte stycket SIL i dess lydelse vid den aktuella taxeringen skall de särskilda bestämmelserna rörande beskattning av utdelning på aktier i ett fåmansföretag i första-tredje styckena tillämpas om den skattskyldige eller någon honom närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret. - Frågan i målet gäller om de särskilda bestämmelserna i 3 § 12 mom. första-tredje styckena SIL skall tillämpas på den utdelning som Gerd F. erhållit från Kaktée AB. Kammarrätten har funnit att Gerd F. inte varit verksam i bolaget i betydande omfattning i den mening som avses i 3 § 12 mom. SIL men att hennes make Jonny F. varit verksam i sådan omfattning. Riksskatteverket har i Regeringsrätten gjort gällande endast att Jonny F. varit verksam i bolaget i betydande omfattning. Regeringsrätten begränsar sin prövning till att avse Jonny F:s verksamhet i bolaget. - Gerd F. har beträffande Jonny F:s arbetsuppgifter i bolaget i huvudsak anfört följande. Han har inte varit delaktig i den dagliga verksamheten i bolaget och inte heller varit delaktig i det långsiktiga arbetet med att bygga upp butikskedjan. Han har av praktiska skäl undertecknat handlingar avseende förvärv av två butikslokaler. I övrigt har han endast uppträtt som finansiär. - Riksskatteverket har som skäl för att Jonny F. skall anses ha varit verksam i bolaget i betydande omfattning åberopat hans ställning som aktieägare, styrelseledamot, firmatecknare och finansiär samt att han undertecknat vissa kontrakt. - I förarbetena till nu aktuellt lagrum (prop. 1989/90:110 s. 703) anges bl.a. följande. En person skall alltid anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör naturligtvis företagsledare och andra högre befattningshavare. En styrelseledamot som inte utför kontinuerligt arbete kan inte utan vidare anses kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka insatser av stor betydelse t.ex. för att skaffa en viktig order till företaget. - Enligt Regeringsrättens mening leder vad som framkommit om Jonny F:s arbetsinsats i bolaget inte till att denna skall anses ha varit av stor betydelse för vinstgenereringen. Den arbetsinsats han utfört överensstämmer snarare med det exempel som ges i förarbetena på att en styrelseledamot som inte utför kontinuerligt arbete inte utan vidare kan anses kvalificerat verksam, även om denne gjort enstaka insatser av stor betydelse. Jonny F. skall därför inte anses ha varit verksam i bolaget i betydande omfattning i den mening som avses i 3 § 12 mom. SIL. På grund härav skall bestämmelserna i första-tredje styckena i nämnda moment inte tillämpas och hela utdelningen skall följaktligen i enlighet med Gerd F:s yrkande beskattas i inkomstslaget kapital. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att utdelningen från Kaktée AB skall beskattas enbart i inkomstslaget kapital. (fd I 2000-09-20, Halme)

*REGI

*INST