RÅ 2004:61

En person har inte ansetts verksam i betydande omfattning i sitt helägda fåmansbolag när den huvudsakliga verksamheten i bolaget bestått av kapitalförvaltning.

Skatterättsnämnden

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde X bl.a. följande. X äger ett flertal aktier i Y AB. X har för avsikt att avyttra samtliga sina aktier i Y AB till ett nybildat bolag Z AB, som han kommer att äga till 100 procent. X avser att låta Z AB äga endast aktierna i Y AB. Det kan i framtiden även bli aktuellt att Z AB förvärvar ytterligare aktier i Y AB. X avser att vara en av tre styrelseledamöter i Z AB och ensam firmatecknare. Han kommer i praktiken att ensam fatta de fåtal beslut som behövs för Z AB:s verksamhet. Hans insatser i Z AB beträffande dess innehav av aktier i Y AB kommer att vara av ytterst begränsad omfattning. Det kan t.ex. gälla att besluta om att en del av Z AB:s kapital skall användas för att förvärva ytterligare aktier i Y AB. Inga närstående kommer direkt eller indirekt att vara verksamma i Z AB. Varken X eller någon honom närstående är eller kommer att vara verksamma i annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller liknande verksamhet som Z AB. - Med anledning härav ställde X följande fråga - Anses X:s aktier i Z AB vara kvalificerade andelar i den mening som avses i 57 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om Z AB:s enda verksamhet består i att förvalta aktier i Y AB och att köpa ytterligare sådana aktier för erhållna utdelningar i den mån de inte vidareutdelas?

Skatterättsnämnden (2004-03-26, André, ordförande, Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin) yttrade: Förhandsbesked - Bestämmelserna i 57 kap. IL skall inte tillämpas på X:s aktieinnehav i Z AB. - Motivering - X är aktieägare och styrelseledamot i det marknadsnoterade Y AB. Innehavet motsvarar en röstandel på drygt 12 procent. Han planerar att överlåta aktierna till ett av honom nybildat bolag, Z AB. X kommer att vara en av tre styrelseledamöter och ensam firmatecknare i Z AB. I praktiken kommer han ensam att driva verksamheten i bolaget som enbart kommer att bestå i förvaltning av aktierna i Y AB innefattande beslut om att eventuellt förvärva ytterligare aktier i bolaget. X vill ha besked om hans verksamhet i Z AB innebär att aktierna skall anses kvalificerade för honom enligt definitionen i 57 kap. 4 § IL. Någon annan grund för att aktierna skulle anses kvalificerade andelar för honom föreligger enligt förutsättningarna inte. - Nämnden gör följande bedömning. - Med hänsyn till vad som upplysts om den planerade verksamheten och X:s förväntade arbetsinsatser i Z AB samt med beaktande av uppgifterna i övrigt finner nämnden att omständigheterna är sådana att han inte kan anses bli verksam i betydande omfattning i Z AB i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL (jfr RÅ 2002 ref. 21). X:s aktier i Z AB skall därför inte anses som kvalificerade andelar.

Regeringsrätten

Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet.

Även X ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas.

Regeringsrätten (2004-06-21, Ragnemalm, Wennerström, Ersson, Kindlund, Hamberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2004-06-09, föredragande Haggren, målnummer 2437-04

Anm.: Samtidigt avgjordes mål nr 2438-04 med motsvarande frågeställning och samma utgång.