RÅ 2000 not 171

Utlämnande av dom, som förvarades i ett öppet tillsynsärende hos den sociala enheten på länsstyrelse, skulle föregås av individuell sekretessprövning enligt för den verksamheten gällande bestämmelser

Not 171. Överklagande av Staffan O. ang. rätt att ta del av allmän handling. -Länsstyrelsen i Stockholms län (2000-03-17) avslog en ansökan av Staffan O. att i kopieform få utlämnad en av länsstyrelsen vad offentlig länsrätts- eller kammarrättsdom i ett ekonomiskt biståndsärende som fanns i ett öppet tillsynsärende. Länsstyrelsen anförde följande. Sekretess enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller enligt andra stycket nämnda paragraf för särskild tillsyn över socialnämnds verksamhet. Enligt 68 § socialtjänstlagen (1980:620) skall länsstyrelse inom länet bl.a. följa socialnämndernas tillämpning av den lagen och även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Uppgifter om enskilds personliga förhållanden som förekommer i länsstyrelsens tillsynsärenden enligt socialtjänstlagen kan därför inte lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. - En dom av förvaltningsdomstol angående ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen innehåller sådana uppgifter, t.ex. vem den enskilde är, för vilka sekretess råder enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen. Fråga är i detta ärende om den omständigheten att en dom är offentlig hos en domstol ska medföra att den är offentlig även hos andra myndigheter. Beträffande denna fråga anförs i prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. s. 100 och 306 bl.a. att den nya sekretesslagen bygger på tanken att bedömningen av om en och samma uppgift är underkastad sekretess eller inte kan utfalla olika beroende på var uppgiften förekommer och att läget alltså kan bli det att allmänheten kan få tillgång till viss uppgift hos en domstol men däremot inte samma uppgift hos en annan domstol eller en förvaltningsmyndighet. - Med hänvisning till vad nu anförts och då Staffan O. uppenbarligen inte önskar få begärd dom i avidentifierat skick, finner länsstyrelsen att Staffan O:s begäran om utlämnande av allmän handling inte kan bifallas. - Länsstyrelsen avslår Staffan O:s begäran. - Staffan O. överklagade och yrkade att de begärda handlingarna skulle lämnas ut. - Kammarrätten i Stockholm (2000-04-17, Willén, Hellner, Andersson) delade länsstyrelsens bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet. - Staffan O. fullföljde sin talan. Han anförde bl.a. att det fanns starka skäl att klargöra under vilka förutsättningar en dom som var offentlig hos den domstol som meddelat den också var offentlig om den förvarades hos en annan myndighet. Enligt Staffan O. syntes underinstanserna ha uppfattningen att alla domar som förvarades vid länsstyrelsens sociala enhet undantagslöst var sekretesskyddade och de hade därför inte prövat skyddsbehovet i det individuella fallet. - Regeringsrätten (2000-11-09, Baekkevold, Sandström, Nilsson, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Staffan O. har hos Länsstyrelsen i Stockholms län hemställt att i kopieform få ta del av en av länsstyrelsen själv utvald länsrätts- eller kammarrättsdom i ett mål rörande ekonomiskt bistånd som förvaras i ett öppet tillsynsärende hos den sociala enheten. - När som i förevarande fall sökanden inte preciserat sin framställning till att avse någon viss handling utan endast angett handlingstypen måste den beslutande befattningshavaren eller myndigheten, om det finns flera handlingar av samma typ hos myndigheten, välja ut en av de ifrågavarande handlingarna och med avseende på den företa den prövning i utlämnandefrågan som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Befattningshavaren eller myndigheten kan själv bestämma vilken handling som skall väljas ut (jfr RÅ84 2:54). Vid den sekretessprövning som därefter skall företas är de bestämmelser i sekretesslagen tillämpliga som tar sikte på den verksamhet varifrån handlingen begärts utlämnad. Om handlingen är offentlig i någon annan verksamhet saknar självständig betydelse (jfr RÅ 1993 not. 136). - Av länsstyrelsens beslut den 17 mars 2000 framgår att prövningen av om sekretess föreligger inte hänförts till någon viss handling. Hinder mot utlämnande har i stället ansetts föreligga med avseende på samtliga länsrätts- och kammarrättsdomar i alla öppna tillsynsärenden. Någon sådan individuell prövning som förutsätts i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen har således inte skett. Ärendet skall därför återförvisas till länsstyrelsen som har att välja ut en av de ifrågavarande domarna för att företa en sekretessprövning rörande denna dom. - Regeringsrättens avgörande. Med upphävande av underinstansernas avgöranden visar Regeringsrätten målet åter till Länsstyrelsen i Stockholms län för ny behandling. (fd I 2000-10-18, Halme)

*REGI

*INST