RÅ 2000 not 181

Länsstyrelse och kammarrätt hade grundat sina avgöranden på föreskrifter som inte skall tillämpas (bifall) / Länsstyrelse och kammarrätt hade grundat sina avgöranden på föreskrifter som inte skall tillämpas (resningsärende, bifall)

Not 181. Ansökan av Nils S. om resning i mål om ersättning för rovdjursdödad ren. - Länsstyrelsen i Norrbottens län avslog den 8 december 1993 en ansökan från Nils S. om ersättning för en rovdjursdödad ren. Länsstyrelsen hänvisade i sitt beslut till att en ansökan om ersättning enligt 7 § Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1992:13) med föreskrifter om kontroll vid anmälan om rovdjursriven ren skulle ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor efter den dag då anmälan om fyndet gjordes. Enligt 9 § samma kungörelse lämnades inte ersättning om ansökan kommit in för sent. Om särskilda skäl förelåg fick dock länsstyrelsen i undantagsfall lämna ersättning även om ansökan kommit in för sent. Eftersom Nils S:s ansökan inte hade inkommit inom föreskriven tid och då det enligt länsstyrelsens bedömning inte förelåg särskilda skäl att lämna ersättning avslogs hans ansökan. Nils S. överklagade länsstyrelsens beslut hos Kammarrätten i Sundsvall som genom dom den 21 mars 1996 avslog överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 2 september 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Nils S. ansökte om resning. -Regeringsrätten (2000-11-23, Ragnemalm, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har, sedan beslutet att inte meddela Nils S. prövningstillstånd fattades, funnit att Naturvårdsverket genom 11 § förordningen (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur bemyndigats att meddela föreskrifter om verkställighet av förordningen men att det i bemyndigandet saknades stöd för att meddela föreskrifter bl.a. om att ersättning normalt endast skulle lämnas om ansökan gjorts inom viss tid. Föreskrifterna härom skulle därför inte tillämpas (RÅ 1997 ref. 50). - Eftersom länsstyrelsens beslut och kammarrättens dom grundats på föreskrifter som inte skall tillämpas finner Regeringsrätten att resning bör beviljas, underinstansernas avgöranden upphävas och målet visas åter till länsstyrelsen som har att pröva Nils S. ansökan om ersättning utan att beakta de nu nämnda föreskrifterna. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och upphäver Kammarrättens i Sundsvall dom och det av Länsstyrelsen i Norrbottens län fattade beslutet och visar målet åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. (fd I 2000-11-07, Nilsson)

*REGI

*INST